สารคดี เรื่อง พลังการวิจัย “น้ำ” พื้นที่จังหวัดระยอง สิทธิและวิถีแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

"การวิจัยเพื่อรู้จักตนเอง" จังหวัดระยองได้พบวิกฤตของน้ำ ทำให้เกิดงานวิจัย Earth School ที่เยาวชนได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงของน้ำในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า  และเกิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยจัดทำบัญชีน้ำ และสร้างระบบท่อส่งน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแก้ปัญหาภัยแล้ง 

  

Read more...

สารคดีงานวิจัยจดกันจน ตอนที่ 10 "จดที่บ้าน พัฒนาทั้งประเทศ"

รายการนี้เป็นผลงานผลิตของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยาก­­­­­­จนของชาวนาชัยนาทด้วยการใช้เครื่องมื­อ­ท­ี­่­ช­ื่อว่า "บัญชีครัวเรือน" มาเริ่มต้นจดบัญชีกันตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

 

Read more...

สารคดีงานวิจัยจดกันจน ตอนที่ 9 "ถ้าข้าวไม่รุ่งให้มุ่งทางเลือก"

รายการนี้เป็นผลงานผลิตของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยาก­­­­­­จนของชาวนาชัยนาทด้วยการใช้เครื่องมื­อ­ท­ี­่­ช­ื่อว่า "บัญชีครัวเรือน" มาเริ่มต้นจดบัญชีกันตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

 

Read more...

สารคดีงานวิจัยจดกันจน ตอนที่ 8 "ทำไมชาวนาต้องซื้อข้าวกิน"

รายการนี้เป็นผลงานผลิตของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยาก­­­­­จนของชาวนาชัยนาทด้วยการใช้เครื่องมือ­ท­ี­่­ช­ื่อว่า "บัญชีครัวเรือน" มาเริ่มต้นจดบัญชีกันตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

 

Read more...

สารคดีงานวิจัยจดกันจน ตอนที่ 7 "เมล็ดพันธุ์จากคนกันเอง"

รายการนี้เป็นผลงานผลิตของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยาก­­­­จนของชาวนาชัยนาทด้วยการใช้เครื่องมือท­ี­่­ช­ื่อว่า "บัญชีครัวเรือน" มาเริ่มต้นจดบัญชีกันตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

 

Read more...