รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน โรคกระดูกพรุน

สัมภาษณ์ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี และผศ.สมศรี  เจริญเกียรติกุล  หัวหน้าฝ่ายเคมีทางอาหาร  สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องโรคกระดูกพรุน ได้มีการศึกษาแนวทางที่จะลดการเป็นโรคกระดูกพรุนในคนไทย และอาหารการกินบางชนิดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างให้กระดูกของเราแข็งแรง

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน รูปแบบการกินอาหารของคนไทย

สัมภาษณ์ ผศ.สมศรี  เจริญเกียรติกุล  หัวหน้าผ่ายเคมีทางอาหาร  สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล และ พญ.เพ็ญนภา  ทรัพย์เจริญ  ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องรูปแบบการกินอาหารของคนไทย โดยในปัจจุบันคนไทยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเกิดคำถามว่าอาหารเหล่านี้เหมาะสมกับคุณภาพของคนไทยมากน้อยแค่ไหน และรูปแบบการกินแบบไหนของไทยที่ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน โมเดลพยากรณ์คลื่น

สัมภาษณ์นาวาเอก สอง เอกมหาชัย  กองอุตุนิยมวิทยา  กรมอุทกศาสตร์  กองทัพเรือ ในเรื่องโมเดลการพยากรณ์คลื่น การพยากรณ์คลื่นในทะเลจากสื่อต่างๆ บางครั้งใช้ข้อความที่แปลความหมายได้ยาก  การพยากรณ์ของไทยยังมีความคลาดเคลื่อนและพยากรณ์ได้เพียง 24 ชั่วโมง การพยากรณ์คลื่นที่ผิดพลาดจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนทั่วไป นักวิจัยจึงได้พัฒนาโมเดลพยากรณ์คลื่นในประเทศโดยโดยนำโมเดลมาตรฐานมาพัฒนาดัดแปลงให้เหมาะสมกับน่านน้ำไทย จนสามารถเตือนภัยล่วงหน้า รวมถึงการเคลื่อนที่ของพายุ ความสูงของคลื่นได้ทั้งในและน่านน้ำทั่วโลก

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน พืชสมุนไพรที่ใช้ทำยาดอง

สัมภาษณ์คุณสันติ  วัฒฐานะ  สำนักวิชาการวิจัย  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และรศ.รุ่งระวี  เต็มศิริฤกษ์กุล ในเรื่องพืชสมุนไพรที่ใช้ทำยาดอง ซึ่งวิธีการใช้เพื่อสมุนไพรมาทำยาดองที่นิยมกันมากทางภาคเหนือ คือการพืชสมุนไพรมาดองด้วยเหล้า ใช้แอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายและยังทำให้ยาไม่บูดเน่าง่ายอีกด้วย แต่ไม่ได้มีการบันทึกตำรายาเหล่านี้ไว้ให้ละเอียด นักวิจัยจึงได้มีการค้นคว้าเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน ผลการสกัดสารจากใบสาบเสือ

สัมภาษณ์อาจารย์สุรพล  วิเศษสรรค์  ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องผลของการสกัดสารจากใบสาบเสือต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ของหนอนใยผัก ศัตรูตัวร้ายที่ชอบทำลายผักกาดเขียว ผักกาดขาว และผักตระกูลผัก และโดยหนอนใยผักมีการขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว จึงต้องได้มีการพัฒนาวิธีกำจัดหนอนใยผักโดยใช้สารสกัดจากใบสาบเสือแทนการใช้สารเคมี วิธีการนี้ใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายโดยทั่วไป ไม่มีสารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

Read more...