รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน ข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป

สัมภาษณ์รศ.ดร.วุฒิชัย  นาครักษา  ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในเรื่องข้าวกล้องกึ่งสำเร็จรูป ที่มีการผลิตโดยใช้วิธีอุโมงค์ไมโครเวฟทำให้ได้ข้าวกล้องขัดสีเหมือนข้าวขาวทั่วไป แต่คงคุณค่า สามารถหุงได้เหมือนข้าวทั่วไป มีกลิ่นหอม รสชาติยังอร่อย เม็ดสวย นุ่มทุกเม็ด สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าข้าวกล้องธรรมดา

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน หลักสูตรการแกะสลักไม้ของชุมชนบ้านถวาย

สัมภาษณ์รศ.ดร.สำลี  ทองทิว  ภาควิชาประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอ.มานพ  จินะนา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นแก้ว  ชุมชนบ้านถวาย  จ.เชียงใหม่  ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการแกะสลักไม้ของชุมชนบ้านถวาย โดยงานไม้แกะสลักของชุมชนบ้านถวายนั้นมีชื่อเสียงในทั้งในและต่างประเทศ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแกะสลักมาช้านาน เยาวชนมีการซึมซับความรุ้ความเข้าใจในด้านนี้จากบรรพบุรุษ ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับชุมชน ซึ่งต้องอาศัยการคลุกคลีกับชาวบ้านและผสมผสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ความสำคัญของอาชีพนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ตรงความต้องการ และสามารถนำไปใช้ได้จริง และยังเน้นให้เกิดการใกล้ชิดในชุมชนมากขึ้น

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน เกษตรกรไทยสู่ศตวรรษหน้า

สัมภาษณ์รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ  ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการผลิต การตลาด และบริการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในเรื่องเกษตรกรไทยสู่ศตวรรษหน้า เกษตรกรเป็นอาชีพใกล้ตัวและเป็นอาชีพหลักของคนไทย แต่ปัจจุบันประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมาก นักวิจัยจึงได้มีความพยายามที่แก้ไขปัญหาให้เกษตรไทยได้อย่างถูกจุด โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและจากเกษตรกร

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน กำเนิดนวนิยายไทย

สัมภาษณ์ศ.วิภา  เสนานาญ   กงกะนันทน์  ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม ในเรื่องกำเนิดนวนิยายไทย โดยนวนิยายเป็นวัฒนธรรมทางวรรณกรรมของไทย การนำเสนอจินตนาการ ประสบการณ์ และอารมณ์เป็นร้อยแก้ว ต่อมานวนิยายไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกที่มีเรื่องราว ฉาก และตัวละคร และแม้นวนิยายของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่อย่างไรก็ตามนวนิยายไทยก็สามารถช่วยพัฒนาสังคมได้หากเด็กและเยาวชนได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆ

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน กำจัดไรศัตรูผึ้งด้วยสารธรรมชาติ

สัมภาษณ์อาจารย์สุรพล  วิเศษสรรค์  ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่องกำจัดไรศัตรูผึ้งด้วยสารธรรมชาติ เป็นการวิจัยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจากไรศัตรูที่สำคัญของผึ้ง แต่งานวิจัยนี้นำสารธรรมชาติที่สกัดจากสะเดามาใช้ในการกำจัดไรแทนการใช้สารเคมี

 

Read more...