รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน การพัฒนาจิตใจกับการพัฒนาประเทศ

สัมภาษณ์คุณระพีพรรณ  ตาฬวัฒน์  นักวิชาการ  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเรื่องความสำคัญของการพัฒนาจิตใจกับการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงชีวิตประจำวันของคนทุกคน ซึ่งการพัฒนาตนเองและก็ครอบครัวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศ 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน เศรษฐกิจนอกกฎหมาย ตอน การพนันบอล

สัมภาษณ์ผศ.ดร.นวลน้อย  ตรีรัตน์  ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.วีระพงศ์  บุญโญภาส คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ในเรื่องการวิจัยแก้ปัญหาการพนันบอล ซึ่งเป็นปัญหาในด้านเศรษฐกิจนอกกฎหมาย ถึงเวลาหรือยังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในเรื่องนี้

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน การปฏิรูปล็อตเตอรี่ในเมืองไทย

สัมภาษณ์ผศ.ดร.นวลน้อย   ตรีรัตน์  ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ทางการเมือง คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องการปฏิรูปล็อตเตอรี่ในเมืองไทย สถานการณ์ แนวโน้มในอนาคต เทคโนโลยีที่นำมาใช้ และผลกระทบต่อสังคม

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน การท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ยั่งยืน

สัมภาษณ์ผศ.ชูสิทธิ์  ชูชาติ  โปรแกรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเน้นศึกษา ธรรมชาติระบบนิเวศน์และเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับธรรมชาติระบบนิเวศน์ นักวิจัยได้ทำการศึกษาในเขตลุ่มน้ำวา ซึ่งชาวบ้านได้มีความตระหนักและมีวิถีที่เคารพต่อธรรมชาติ

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการปรับตัว

สัมภาษณ์ศ.ดร.ยศ   สันติสมบัติ  ภาควิชาสังคมมานุษยวิทยา  คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กับการปรับตัวทางวัฒนธรรม กับความสามารถในการจัดการทรัพยากรของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งผู้วิจัยมองว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องได้รับการร่วมมือร่วมใจจากชุมชน สังคม และต้องได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ

 

Read more...