รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน การวิเคราะห์การถ่ายทอดของยีนส์มะเร็งเต้านม

สัมภาษณ์รศ.ดร.พิมพิชญา  ปัทมสิริวัฒน์  ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดลในเรื่องการวิเคราะห์การถ่ายทอดของยีนส์มะเร็งในเต้านม โดยจากการวิจัยพบว่ามะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสุขภาพที่มีความสำคัญมาก โดยร้อยละ5-10 ของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคมะเร็งเต้านมจะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป และยังพบว่าครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งรังไข่อาจมีการกลายพันธุ์และเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมอีกด้วย

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน การจัดการด้านวัตถุอันตรายในประเทศไทย

สัมภาษณ์รศ.ดร.วราพรรณ  ด่านอุตรา  ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.สุชาตา  ชินะจิตร  ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดุลยภาพสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ในเรื่องการการจัดการด้านวัตถุอันตราย โดยพบว่าการจัดการด้านวัตถุอันตรายในประเทศยังไร้ประสิทธิภาพ ทำให้มีการพบวัตถุอันตรายและพบการรั่วไหลของสารพิษและวัตถุอันตรายในชุมชนอยู่เสมอ นักวิจัยได้มีความพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้มีการจัดการที่ดีขึ้น

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน การจัดการขยะในชุมชน

สัมภาษณ์รศ.ดร.สุนีย์  มัลลิกะมาลย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณรังสรรค์  ปิ่นทอง  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมมลพิษ และคุณสุชาติ  สำรวยรื่น   ประธานกรรมการหมู่บ้านซอยวัดประยูร  เทศบาลตำบลคูคต  จ.ปทุมธานี ในเรื่องการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองของนักวิจัย การรณรงค์ทำความเข้าใจและตระหนักในปัญหาขยะ และการจัดการขยะในชุมชนต้นแบบ ชุมชนหมู่บ้านซอยวัดประยูร  เทศบาลตำบลคูคต  จ.ปทุมธานี

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน กวีนิพนธ์ในฐานะพลังทางปัญญา

 

สัมภาษณ์ศ.ดร.เจตนา  นาควัชระ  ภาควิชาภาษาเยอรมัน  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม ในเรื่องกวีนิพนธ์ในฐานะพลังปัญญาของสังคมร่วมสมัย พูดคุยว่ากวีนิพนธ์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงและจรรโลงโลกมนุษย์ พลังของศิลปะและวรรณศิลป์เป็นประโยชน์ต่อสังคมเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ช่วยปลุกสำนึกและพฤติกรรม ความรู้ ความคิดเกิดขึ้นได้

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน กลไกพยาธิกำเนิดโรคมาลาเรีย

 

สัมภาษณ์ ศ.ดร.รัชนีย์  อุดมแสงเพ็ชร  ภาควิชาพยาธิชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ในเรื่องกลไกพยาธิกำเนิดโรคมาลาเรีย อาการ ความเสี่ยงที่จะเป็นโรค และการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคนี้

 

 

Read more...