รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน สารธรรมชาติต่อระบบภูมิคุ้มกัน

สัมภาษณ์ผศ.ดร.สนั่น  ศุภธีรสกุล  ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเรื่องสารธรรมชาติต่อระบบภูมิคุ้มกัน โดยนักวิจัยได้นำสมุนไพรท้องถิ่น และภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณในท้องถิ่นที่คาดว่าจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน มาศึกษาองค์ประกอบของสารเคมีและฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งอาจสามารถนำมาต่อยอดเป็นยารักษาโรคได้ในอนาคต

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน เศรษฐศาสตร์สีเขียว

สัมภาษณ์คุณพิทยา  ว่องกุล  ประธานคณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาชนบท ในเรื่องเศรษฐศาสตร์สีเขียว และนิเวศน์วิทยาทางการเมือง เพราะจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากร ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก นักวิจัยได้มีการวิเคราะห์เชิงจินตนาการทางยุทธศาสตร์ถึงเศรษฐศาสตร์สีเขียว ที่ปรับเปลี่ยนระบบทุนนิยมไปสู่เศรษฐกิจสังคมแนวนิเวศน์ ที่ต้องร่วมกันรักษาสังคมและสภาพแวดล้อม และนิเวศน์วิทยาทางการเมือง โดยโครงการพัฒนาต่างๆต้องประเมินต้นทุน และคุณค่าของนิเวศน์ ภายใต้มิติสังคมและการเมือง

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน ศักยภาพของนกหัวขวานก่อโพรงรังแก่นกเหงือก

สัมภาษณ์ รศ.ดร.พิไล  พลูสวัสดิ์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องศักยภาพของนกหัวขวานก่อโพรงรังแก่นกเหงือก ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สืบเนื่องมาจากความเป็นอยู่ของนกเงือก เพราะนกเงือกไม่สามารถสร้างรังเองได้ ต้องอาศัยรังจากนกตัวอื่น โดยนกเงือกเป็นนกที่มีบทบาทสำคัญในป่าเขตร้อน เป็นตัวการสำคัญในการกระจายเมล็ดพืชตามธรรมชาติ แต่ ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญในความเป็นอยู่ของนกเงือกคือจำนวนโพรงรังที่พอเหมาะและเพียงพอต่อนกเงือก 

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน วุ้นน้ำมะพร้าว

สัมภาษณ์อาจารย์ปราโมทย์  ธรรมรัตน์  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอาจารย์สมคิด  ธรรมรัตน์  กองเกษตรเคมี  กรมวิชาการเกษตร ในเรื่องวุ้นน้ำมะพร้าว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักในรูปแบบวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม แต่แท้จริงแล้ววุ้นมะพร้าวสามารถนำมาทำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้หลากหลายเมนู

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน โลกาภิวัตน์ในสมัยรัชกาลที่ 5

สัมภาษณ์ ผศ.กุลลดา  เกษบุญชู  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องโลกาภิวัตน์ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นการวิจัยในเรื่องยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง นับเป็นเวลา 102 ปีแล้วที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาธยุโรป เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีกับยุโรปและให้เห็นสยามมีอารยธรรม งานวิจัยนี้นำเสนออิทธิพลที่สยามได้รับมาจากยุโรป และเชื่อมโยงกับกระแสโลกภิวัฒน์ในปัจจุบัน

 

Read more...