รวมพลคนไทยคิด ตอน งดเหล้างานศพ

คนชุมชนในหมู่บ้านบ้านดง ส่วนใหญ่ประสบปัญหาหนี้สินเพราะติดสุราและการพนัน ชาวบ้านได้ร่วมกันแก้ปัญหานี้โดยร่วมทำวิจัยโครงการการจัดระเบียบสังคมบ้านดง ต.นายาง อำเภอสบปราบ จ.ลำปาง ที่เริ่มจากงดเหล้า งดการพนันในงานศพ และจะไม่ให้ความร่วมมือหากงานศพใดมีเหล้าและการพนัน เมื่อไม่มีเหล้าและการพนัน ปัญหาหนี้สินก็ลดลงไป

 

Read more...

รวมพลคนไทยคิด ตอน “ศูนย์ที่ไม่สูญ กลุ่มยุติธรรมชุมชน"

ชาวสวนยางพารา ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน ประสบปัญหาว่าเมื่อเป็นคดีความนอกจากขาดความรู้แล้วยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก ชุมชนจึงได้หาทางแก้ปัญหาจัดตั้งโครงการยุติธรรมชุมชน เพื่อให้ชุมชนดูแลชุมชน รู้เท่าทันปัญหา เรียนรู้ที่จะคุ้มครองสิทธิของตนเอง โดยโครงการจะส่งเสริมการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล แก้ปัญหาความบาดหมางของชุมชนโดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่าย คู่กรณียอมรับและไม่บาดหมางใจกัน มีการทำหนังสือไปที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ ฯ ให้ช่วยไกล่เกลี่ยและให้คดีจบลงโดยที่สองฝ่ายยอมรับข้อตกลงร่วมกัน

 

Read more...

รวมพลคนไทยคิด ตอน โรงเรียนเล็ก ห้องเรียนใหญ่

จากการที่ภาครัฐมีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่าที่กำหนดทั่วประเทศ ทางชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรงเรียนจึงร่วมแรงร่วมใจหาทางแก้ปัญหา เกิดโครงการศึกษารูปแบบการจัดการการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเกาะแรต อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ทำให้โรงเรียนไม่ถูกยุบและมีนักเรียนเพิ่มขึ้นจาก 3 คนเป็น 23 คน

 

Read more...

รวมพลคนไทยคิด ตอน “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นูรุลอิสลาม"

โครงการศึกษารูปแบบการเรียนรู้เด็กปฐมวัย จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลนุรูลอิสลาม เน้นสอนเด็กในศูนย์ด้วยกันเรียนรู้นอกห้องเรียน สอนให้ปฏิบัติจริง ได้รับประสบการณ์จริง ทำให้เด็กมีสติปัญญา และโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น  และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสอนลูกหลาน

 

Read more...

รวมพลคนไทยคิด ตอน “ปลา ป๊า กลับบ้าน"

ชุมชนบ้านแกลง-กร่ำบ้านเพ จังหวัดระยอง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงประสบปัญหาการจับปลาได้น้อยลง เมื่อออกหาปลาไกลจากพื้นที่มากขึ้นก็ต้องเผชิญอันตรายต่างๆ ชุมชนจึงได้ร่วมมือกันวิจัยโครงการ การศึกษาและพัฒนาบ้านปลาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของปลาเพื่อเป็นแหล่งทำประมงอย่างยั่งยืน มีการนำยางรถยนต์มาทำเป็นบ้านปลา ทำที่อยู่ปลา ทำให้ความสมบูรณ์และปลากลับมาชุกชุมเหมือนเดิม ไม่ต้องออกไปจับปลาไกลอีกต่อไป

 

Read more...