คลื่นอนาคต ตอน ผู้เตือนภัยใต้น้ำ

น้ำเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ แต่เราให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดค่อนข้างน้อย ลืมคิดไปว่าหากน้ำในโลกเกิดคุณภาพต่ำจนไม่สามารถใช้งานได้ ย่อมเกิดปัญหากับมนุษย์ขึ้นแน่นอน ปัจจุบันได้มีการตื่นตัวและตระหนักในความสำคัญต่อคุณภาพน้ำมากขึ้น มีการปลูกฝังให้เยาวชนให้เห็นความสำคัญ มีการส่งเสริมให้มีการสำรวจคุณภาพน้ำ และตรวจสอบสัตว์หน้าดินซึ่งบอกได้ถึงคุณภาพน้ำและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นับได้ว่าสัตว์เหล่านี้ถือเป็นผู้เตือนภัยจากใต้น้ำนั่นเอง

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน เปิดบันทึกคนอนาคต

ผลการสำรวจความทุกข์และความสุขของเด็กและเยาวชนไทย โดยสวนดุสิตโพลล์ พบว่าปัญหาที่เด็กและเยาวชนเป็นห่วงมากที่สุดคือ ยาเสพติด รองลงมา คือ การล่วงละเมิดทางเพศ การทุจริตคอรัปชั่น ความไม่สงบสุขของสังคมและประเทศ และอาชญากรรม การสำรวจนี้มีความสัมพันธ์กับปัญหาของวัยรุ่นที่ได้รับผ่านสื่อต่าง ๆ ปัญหาเหล่านี้คือภาพสะท้อนของสังคมยุคใหม่ทีมีแลกเปลียนทางวัฒนธรรมตลอดเวลาผ่านทางความก้าวหน้าเทคโนโลยีของสื่อสมัยใหม่ สามารถเชื่อต่ข้อมูลข่าวสารถึงกันอย่างรวดเร็ว เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นครอบครัวและโรงเรียนต้องใช้ความเข้าใจ เอาใจใส่ และต้องรับฟังเสียงของเด็ก เพื่อให้พวกเขาพร้อมที่จะก้าวออกไปเรียนรู้ในสังคม ปัญหาต่างๆก็จะเบาบางลงได้

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน เกาะลิบง

เกาะลิบง หรือเกาะปูเลาตะลิบง เป็นแหล่งชุมชนของชาวมุสลิม ในอดีตที่แล้วเกาะแห่งนี้มีความรุ่งเรือง มีเจ้าเมืองปกครองมากว่าร้อยปีก่อนที่จะล่มสลายไป ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการแผ่ขยายอำนาจมาถึงตรัง ไชยา ปีนัง มะละกา ไทรบุรี เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสื่อมอำนาจลง สุลต่านเมืองไทรบุรีจึงเข้าครอบครองเพื่อผลประโยชน์ทางทรัพยากรรวมถึงรังนกนางแอ่น และถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เกาะลิบงกลับมาอยู่ภายใต้สยามอีกครั้งโดยเป็นส่วนหนึ่งของตรัง มีเจ้าพระยาลิบงปกครอง ในสมัยนั้นเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เป็นจุดแวะพักก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพ ดังที่มีหลักฐานบันทึกไว้ เมื่อเวลาที่ล่วงเลย สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งถูกปล่อยให้รกร้าง ขาดการดูแล บางแห่งผุผังตามกาลเวลา แต่ต่อมานักวิจัยท้องถิ่นและชาวบ้าน ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเกาะลิบงโดยได้รับคำแนะนำจากสกว. ทำให้หลักฐานหลายชิ้นกลับมามีความสำคัญและทำให้ชาวบ้านเริ่มหันกลับมารักและหวงแหนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตน

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน เกาะช้างเส้นทางสู่ความยั่งยืน

รายได้จากแหล่งท่องเที่ยว ปีละ 1 แสนล้านบาทส่วนหนึ่งมาจากแหล่งท่องเที่ยงธรรมชาติเป็นจุดขายหลัก ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเกาะช้าง เกาะช้างอยู่ในเขตจังหวัดตราด ถูกประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผืนป่าดิบชื้นค่อนข้างสมบูรณ์ รวมถึงมีป่าชายเลนกระจายอยู่ทั่วไป เป็นที่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้ง ภูเขา หาดทราย และท้องทะเลลึก จึงเป็นที่มาของการแผนพัฒนาเพื่อการพัฒนาเกาะช้างอย่างยั่งยืน

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน กระทิงเขาแผงม้า การเดินทางแห่งชีวิต

เขาแผงม้าตำนานการต่อสู้เพื่อผืนป่า จากนายพรานสู่นักอนุรักษ์ การต่อสู้เพื่อปกป้องกระทิง และสัตว์ป่าให้เป็นไปตามธรรมชาติ เขาแผงม้าเป็นชื่อภูเขาคล้ายแผงคอม้ามีอาณาเขตเชื่อมต่อกับเขาใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทอกเขาดงพญาเย็น ในอดีตเขาแผงม้าเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่ชุกชุม และเป็นแหล่งแม่น้ำลำห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ำมูลเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอีสาน ต่อมาผืนป่าได้ถูกแปรเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรม ผืนป่าถูกรุกราน มีการล่าสัตว์ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การทำไร่เกษตรเป็นเวลานานทำให้ดินขาดความสบูรณ์ หน้าดินพังทลาย เกิดไฟไหม้ป่าทุกปี และดินเสื่อมโทรม จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการรวมตัวเพื่ออนุรักษ์จัดการพื้นที่เขาแผงม้าให้กลับมาพลิกฟื้นอีกครั้ง จนมีการกลับมาของกระทิงซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความปลอดภัยและความอุดมสมบูรณ์ของป่า นับเป็นของขวัญตอบแทนการต่อความพยายามของนักอนุรักษ์

 

Read more...