ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "สวนผักแนวตั้ง"

สวนผักยุคใหม่ปลูกได้แม้มีพื้นที่เพียง 1 ตารางเมตร เป็นผลงานของ รศ.ดร.กมล  เลิศรัตน์  และรศ.ดร.เพ็ญพรรณศรี สกุลเดียว ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ในโครงการสวนยุคใหม่ปลูกผักพร้อมกับเลี้ยงปลา ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส ซึ่งสามารถปลูกผักพร้อมกับเลี้ยงปลาในพื้นที่ที่จำกัด เช่น คอนโด ด้วยต้นทุนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำที่ไม่มาก โดยหลักการสำคัญคือการเลือกปลูกผัก และเลี้ยงปลา ที่เราทานในชีวิตประจำวัน

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ภูมิปัญญาหมอบ้าน ต้านโรค"

จากกรณีชุมชนบ้านหมื่นขาวที่สังเกตว่าทำไมคนในชุมชนถึงมีการเจ็บป่วยมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุให้คุณศุภาพิชญ์ จันทร์ศิริ และคณะ ได้ทำวิจัยภายใต้โครงการรูปแบบการพัฒนาหมอบ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการแพทย์วิถีพุทธของชุมชน ทำได้ทราบว่าคนรุ่นใหม่หันมากินและใช้ชีวิตแบบวิถีคนเมืองมากขึ้น หันหลังให้กับหมอบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ทางคณะนักวิจัยจึงได้ทำความเข้าใจให้คนในชุมชนหันมาใส่ใจกับการบริโภคผักสมุนไพร การปลูกที่เน้นความปลอดภัย และจุดเด่นของโครงการคือการฟื้นหมอบ้านขึ้นมา เช่น หมอนวดแผนโบราณ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน ผลจากโครงการจึงทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "พริกปลอดภัย"

อาจารย์วีระ  ภาคอุทัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สกว. เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกสดปลอดภัย เพื่อให้เกษตรกรปลูกพริกปลอดภัยจากสารเคมีต่าง ๆ เกษตรกรมีรายได้ที่ดี ผู้บริโภคได้บริโภคพริกที่ปลอดภัย นอกจากนี้อาจารย์กรุง สิตะธนี นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้แนะเคล็ดลับการทำพริกป่นปลอดภัยที่คนทั่วไป ทำเองได้ ทำง่ายจังอีกด้วย

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "เนื้อวัวพื้นเมือง"

จากการวิจัยของนักวิจัย สกว. พบว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคเนื้อวัวเฉลี่ย 5 กิโลกรัม/คน/ปี โดยพันธุ์วัวที่นิยมบริโภคได้แก่พันธุ์วัวพื้นเมือง ดังนั้น รศ.ดร.จุฑารัตน์เศรษฐกุล จึงเดินหน้าสร้างต้นแบบการผลิตเนื้อวัวแบบธรรมชาติ ตั้งแต่การเลี้ยงจนถึงการบริโภค โดยเฉพาะขั้นตอนการแพ็คเนื้อซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถแข่งขันกับตลาดบนได้ สร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร โดยอาจารย์จุฑารัตน์ได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยจากหลายสถาบันสร้างชุดความรู้กว่า 30 เรื่อง ร่วมกับ สกว.

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ช่วยวิกฤตปลาทูไทย กินตัวใหญ่เท่าฝ่ามือ"

จากสถานการณ์ปลาทูไทยในปัจจุบันที่มีจำนวนที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าถูกจับไปตั้งแต่ยังตัวเล็ก ๆ และเพื่อไม่ให้ปลาทูไทยสูญพันธ์ไปจากน่านน้ำประเทศไทย สกว. จึงให้ทุนกับ รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการทำวิจัยในโครงการ เส้นทางปลาทูไทย ช่วยให้ทราบถึงวงจรของปลาทูไทย เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ปลาทูไทยให้คงอยู่ต่อไป

Read more...