วิจัยไทยคิด ตอน ส้มโอเพื่อการส่งออก

ส้มโอเป็นผลไม้เมืองร้อนที่มีรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการสูง มีวิตามินซีสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระและมีคุณสมบัติทางยา สิ่งเหล่านี้ทำให้ส้มโอเป็นที่นิยม จึงมีการส่งออกไปจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ และแคนาดา ซึ่งส้มโอที่ส่งออกต้องมีลักษณะที่สวยงามไม่มีรอยตำหนิ หรือรอยโรค และต้องมีคุณภาพภายในที่ไม่ขม แต่ปัญหาสำคัญที่ทำให้มีส้มโอคุณภาพส่งออกได้น้อย คือ ผิวเสียหายจากถูกโรคและแมลงทำลาย นักวิจัยจึงได้วิจัยและพัฒนาคุณภาพส้มโอ เกิดมะขามเฒ่าโมเดลที่วิจัยพัฒนาการปลูกส้มโอร่วมกับเกษตรกรโดยใช้วิธีการห่อผลด้วยถุงกระดาษเคลือบไขซึ่งเป็นสารพิเศษ ทำให้ผลส้มโอที่ได้ปราศจากผลตกค้างของสารเคมี ผิวมีความสวยงาม มีคุณภาพสูง สามารถคัดเพื่อการส่งออกได้ปริมาณมากขึ้น 

 

Read more...

วิจัยไทยคิด ตอน เชื้อเพลิงชีวภาพ

ในปัจจุบันวิกฤตการณ์ด้านพลังงานและสิง่แวดล้อมเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังประสบ ยิ่งเชื้อเพลิงนั้นกำลังจะหมดไป จนได้มีความพยายามหาพลังงานทดแทน เช่น เชื่อเพลิงเหลวจากชีวมวล ไบโอเอทานอล ไบโอดีเซล ซึ่งเชื้อเพลิงทดแทนเหล่านี้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เราสามารถใช้รำข้าวและน้ำมันมะพร้าวในการผลิตไอโอเอทานอลและไบโอดีเซลได้ และปัจจุบันได้มีการมีการวิจัยพัฒนาผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลที่ใช้ทดแทนน้ำมันได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าไบโอดีเซลและไบโอเอทานอล โดยเป็นการวิจัยที่ใช้ปฏิกิริยาเคมีที่เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ชีวภาพมาเป็นน้ำตาลและเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านี้เป็นสารประกอบคล้ายน้ำมันปิโตรเลียมซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีใกล้เคียงน้ำมันปิโตรเลียม แม้งานวิจัยนี้จะยังอยู่ในขั้นตอนวิจัย แต่ก็เป็นการวิจัยที่สามารถเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นพลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Read more...

วิจัยไทยคิด ตอน ครบครันพันธุ์พริก

พริกเป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ทั้งทำอาหารหรือทำยารักษาโรค เราส่งออกพริกในรูปแบบต่างๆไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาทต่อปี มีการจำแนกกลุ่มของพริกตามลักษณะของผล เช่น พริกขี้หนู พริกใหญ่พริกหวาน พริกชีฟ้า เป็นต้นสวนมีสารให้ความเผ็ดมักนำไปผลิตในด้านเภสัชด้วย พริกหนุ่มมักใช้ในทำอาหารที่ต้องการความหอม พริกหวานมักใช้ในการทำอาหาร พริกที่ใช้ทำซอส ได้มีการวิจัยรวบรวมพันธุ์พริก 192 สายพันธ์มาคัดเลือกพันธ์ที่มีผลผลิตสูง ผลมีผิวมันเงา มีความแข็งแรง เพื่อมอบคืนพันธุ์ที่ดีแก่เกษตรไปปลูกต่อไป

 

Read more...

วิจัยไทยคิด ตอน ปุ๋ยหมักจากเศษดิน

ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยอินทรีย์เป็นการเลียนแบบการย่อยสลายของจุลินทรีย์โดยธรรมชาติ การย่อยสลายนี้เราจะนำเศษพืช อาหารมาย่อยกับมูลสัตว์หรือสารเร่งจุลินทรีย์ในระยะเวลาหนึ่ง จนเศษต่างๆเป็นผงเปื่อยยุ่ย สามารถเร่งขึ้นให้เร็วขึ้นได้โดยการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น อากาศ  รวมถึงอัตราส่วนผสมที่ต้องมีคาร์บอนและไนโตรเจนที่เหมาะสมจะทำให้ปุ๋ยเสร็จเร็วและไม่มีกลิ่นเหม็น คาร์บอนจะพลังงานแก่จุลินทรีย์ ไนโตรเจนจะช่วยสังเคราะห์โปรตีน วัตถุอินทรีย์ที่มีคาร์บอนจะมีสีน้ำตาล เช่น ใบไม้แห้ง ส่วนวัตถุอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนจะมีสีเขียว เช่น เศษพืชผัก แต่ข้อเสียของการหมีกปุ๋ยพบว่าวัตถุอินทรีย์พวกนี้จะมีการใช้แล้วหมดไป จึงมีการคิดค้นดินขาวมาแทนที่ไม่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ ดูดซับความชื่นส่วนเกิน เพิ่มปริมาณความพรุนและการระบายอากาศ ที่สำคัญเป็นวัตถุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

 

Read more...

วิจัยไทยคิด ตอน วิจัยน้ำเพื่อชีวิต

จากการวิจัยสถานการณ์น้ำในประเทศไทยพบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียง 1 องศาเซลเซียส พื้นที่ในภาคอีสานจะมีแนวโน้มจะเกิดภาวะขาดแคลนน้ำ รองลงมาคือภาคกลาง นักวิจัยร่วมกับชุมชนได้นำระบบสารสนเทศเข้าไปช่วยในการบริหารจัดการน้ำ โดยเริ่มต้นด้วยการจัดทำบัญชีสระน้ำ บ่อน้ำ บ่อบาดาลและแผนที่ระบบประปาของทุกหมู่บ้าน และได้มีการวางระบบสารสนเทศในทุกอบต.ทำให้อบต.สามารถรู้สถานการณ์น้ำและสามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Read more...