ประชุมวิชาการ เรื่อง การแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 1

การแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2546 ที่ลานกิจกรรม เดอะโฮทมอลล์ ฟอร์จูนทาวน์ เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาและในด้านอุตสาหกรรมของประเทศ เน้นเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจว่างานวิจัยสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และเพื่อให้ความรู้เพื่อพัฒนางานในอุตสาหกรรม โดยในงานมีสถาบันการศึกษา และ โรงงานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

Read more...

เสวนาวิชาการ “คน ค้น คิด: วิจัยเพื่อท้องถิ่นในฐานะวิธีคิดและเครื่องมือในการพัฒนา”

ในงามมหกรรมวิชาการ สกว. ได้จัดให้มีเสวนา คน ค้น คิด วิจัยเพื่อท้องถิ่นในฐานะวิธีคิดและเครื่องมือในการพัฒนา โดยเชิญนักวิจัยชาวบ้านมาเป็นวิทยากร โดยเป็นนักวิจัยจากโครงการรูปแบบการจัดการน้ำในคลอง ต.แพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม โครงการศึกษาแนวทางและรุปแบบการจัดการศึกษา โดยกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ การฟื้นฟูวิถีชีวิตควายทามเพื่อการพัฒนาวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำมูลตอนกลาง กรณีศึกษาต.ดอนแรด จ.สุรินทร์ โครงการศึกษาวิธีการส่งเสริมกระบวนการการทำงานของมัสยิดในการพัฒนาเยาวชนบ้านมาป จ.ปัตตานี โครงการกระบวนการรวบรวมความรู้จากป่าชุมชนโคกคาวเปรียงด้วยภาษาภาษาญัฮกุร เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดสู่ลูกหลานชาวญัฮกุร บ้านวังอ้ายโพธิ์ ต.บ้านไร่ จ.ชัยภูมิ และโครงการจัดการศึกษาฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนปกาเกอะญอ จ.เชียงใหม่

 

Read more...

ประชุมวิชาการ เรื่อง ประชาคมอาเซียนใต้กระแสบูรพาภิวัฒน์

การจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง โอกาสและความท้าทายของไทยในประชาคมอาเซียนใต้กระแสบูรพาภิวัฒน์มีเป้าหมายที่จะเป็นเวทีหนึ่งที่เปิดพื้นที่ให้นักวิชาการ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้เข้ามาแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมพร้อมประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน เริ่มต้นด้วยการเสวนาเพื่อสำรวจความก้าวหน้าของไทย เรื่อง สถานะและการดำเนินการของไทยในกระแสบูรพาภิวัฒน์โดยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย สัมมนา เรื่อง มายากับความเป็นจริงในประชาคมอาเซียนโดยนักวิชาการและตัวแทนภาคเอกชน สัมมนาเรื่อง การรุกและแสวงหาโอกาสของประเทศใหญ่และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อชี้ให้เห็นความเคลื่อนไหวของประเทศอื่นๆในเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

 

Read more...

ประชุมวิชาการ เรื่อง ไก่พื้นเมืองไทย จากฐานพันธุกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอนที่ 3

ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นโครงการภายใต้บันทึกความร่วมมือความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งพัฒนาวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ครบวงจรโดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นต้นแบบ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพี่อให้นักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งได้ทราบความก้าวหน้า เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์สู่สาธารณชนทั่วไป 

 

Read more...

ประชุมวิชาการ เรื่อง ไก่พื้นเมืองไทย จากฐานพันธุกรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตอนที่ 2

ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) เป็นโครงการภายใต้บันทึกความร่วมมือความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งพัฒนาวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ครบวงจรโดยใช้ไก่พื้นเมืองเป็นต้นแบบ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพี่อให้นักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งได้ทราบความก้าวหน้า เทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นการเผยแพร่ผลงานของนักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์สู่สาธารณชนทั่วไป 

 

Read more...

เมนูวิชาการ