ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ตอน จากเกษตรครัวเรือนสู่เกษตรอุตสาหกรรม “บ้านแยง”

ยุววิจัยได้ศึกษาถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของท้องถิ่นของตน พบว่า วิถีชุมชนของชาวบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เดิมทีเป็นดินแดนเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการทำเกษตรในครัวเรือน โดยพืชที่ปลูกมากที่สุด คือ สัปปะรด แตงโม มันเทศ มันสัมปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ ด้วยเหตุนี้คนต่างถิ่นจึงมีการอพยพย้ายถิ่นฐานมายังพื้นที่มากขึ้น เมื่อมีการคมนาคมดีขึ้นและรัฐบาลมีนโยบายสัมปทานการทำไม้ เกิดความสะดวกสบายที่ได้มาแลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมามีการให้ข้อมูลการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม มีการเปลี่ยนรูปแบบผลิต มีการเกตรที่หลากหลายรูปแบบ ชาวบ้านแยงเริ่มหันมาปลูกยางพารากันมาก ตามแนวคิดการปลูกพืชเศรษฐกิจและเห็นประโยชน์ในกลไกการปลูกยางพารา จนเกิดเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พืชที่นิยมปลูกกันมาแต่เดิมเริ่มหายไป บ้างก็ขายที่ดินทำกินหรือให้เช่าที่ดินทำกินหันหน้าเข้าสู่ในเมือง ปัจจุบันชาวบ้านแยงตระหนักและได้รวมกลุ่มกันแก้ปัญหาว่าจากนี้ ชาวบ้านแยงจะทำอย่างไรกับวิถีที่เปลี่ยนไป

 

 

 

 

 

Related posts: