ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ตอน แก่งโสภา วัฒนธรรม นำวิถีการเกษตร

ชาวบ้านต.แก่งโสภา จ.พิษณุโลก มีการเปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน จากเดิมชาวบ้านทำไร่ทำนาทำการเกษตร มีภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและการดำรงชีวิต คนแก่งโสภามีการปลูกฝ้ายทอผ้าสวมใส่เอง ปลูกมะม่วงและปลูกพืชกินในครัวเรือน มีประเพณีแห่ปราสาทผึ้งที่ทุกคนในหมู่บ้านจะช่วยกันทำ เมื่อสังคมเปลี่ยนไปได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำเกษตร ปลูกเพื่อขาย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การทอผ้าเพื่อสวมใส่เองเริ่มหายไป ความสนใจในประเพณีน้อยลง แต่ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมฟื้นฟูจัดกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งวิถีชิวตในอดีตให้ลูกหลานได้ตระหนักและรู้คุณค่าของวิถีชีวิตดั้งเดิม

 

 

 

 

 

Related posts: