ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ตอน โนนสวรรค์ ถิ่นฐานแห่งความสุข

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่สั่งสมและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าในอดีตผู้คนในขณะนั้นมีการดำรงชีวิตเป็นอย่างไร หรือมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร อันทำให้ได้ว่าซึ่งข้อมูลที่สำคัญแก่คนรุ่นหลังต่อไป ดังนั้นยุววิจัยกลุ่มนี้จึงได้ศึกษาประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนบ้านโนนสวรรค์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณี ได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของคนในชุมชน ว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงมาสู่ปัจจุบันอย่างไร

 

 

 

 

 

Related posts: