ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ตอน วิถีชีวิตชาวนา เทศบาลวัดดอนแก้ว จังหวัดตาก

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวนา กรณีศึกษา : ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนเทศบาล วัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรส่วนใหญ่ในอดีตมีอาชีพทำนา ซึ่งปัจจุบันประชากรส่วนหนึ่งยังคงประกอบอาชีพเดิมคือทำนา  หลายคนได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการทำนาไปประกอบอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย รับจ้าง เป็นต้น เด็กๆ จากยุววิจัยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จึงได้รวมกันจัดหลักสูตรการทำนาอินทรีย์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ และทำวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวนาควบคู่ไปด้วย เป็นการสร้างความตระหนัก ฟื้นฟูอดีต ความรักถิ่นฐาน และอาชีพภูมิปัญญาร่วมกัน

 

 

 

 

 

Related posts: