ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “เครื่องมือจับปลา ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำสุพรรณ"

ยุววิจัยมีความเห็นว่าเครื่องมือจับปลาเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เครื่องมือตามภูมิประเทศและพฤติกรรมของปลา เครื่องมือที่ใช้ดักปลา เช่น ลอบ จั่น เครื่องมือล่อปลา เช่น กรบ ตุ้ม เครื่องมือล่าปลา เช่น ฉมวก แหลม เครื่องจับปลา เช่น สวิง สุ่ม เครื่องมือช่วยหาปลา เช่น ข้อง กระชัง แต่ด้วยปัจจุบันใช้เครื่องมือสมัยใหม่จับปลาทำให้ปลาในท้องถิ่นลดลงอย่างรวดเร็ว การใช้เครื่องมือท้องถิ่นเริ่มหายไป นับเป็นโชคดีของยุววิจัยที่ได้มีแหล่งความรู้ ได้เรียนรู้อดีต เข้าใจและเคารพในธรรมชาติ

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “เส้นทางเกลือแห่งเมืองสมุทร"

อาชีพทำนาเกลือของชาวจังหวัดสมุทรสาครทำกันมากว่า 100 ปี เพราะเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดทะเล ยุววิจัยลงพื้นที่เพื่อศึกษาจนได้รับรู้ว่าปัจจุบันเหลือแต่ตำบลบ้านบ่อที่ทำนาเกลือ การทำนาเกลือต้องมีพิธีทำขวัญนาก่อนเริ่มทำนาเกลือ แต่ปัจจุบันลมได้เปลี่ยนไปจึงใช้เครื่องยนต์วิดน้ำแทนใช้กังหันลม ใช้แรงงานจักรกลและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำนาเกลือมากขึ้น แต่ก็พบปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมมีมากขึ้น พบน้ำเสียจากโรงงาน การทำนาเกลือเป็นอาชีพที่ทำงานหนักทำให้คนรุ่นใหม่ทำอาชีพนี้น้อยลง ราคาเกลือถูกแต่ที่ดินมีราคามากทำให้การประกอบอาชีพไม่คุ้มค่า สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญให้อาชีพนี้เริ่มเลือนหายไป

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “เครื่องแต่งกายของชาวไทยทรงดำ ต.ดอนคลัง"

คนท้องถิ่นของยุววิจัยเป็นชาวไทยทรงดำ และทางโรงเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมโดยให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดไทยทรงดำแต่ยุววิจัยไม่รู้ว่าเครื่องแต่งกายมีอิทธิพลต่อประเพณีอย่างไร เมื่อศึกษาทำให้ทราบว่าไทยทรงดำ หรือลาวโซ่ง มีเอกลักษณ์การแต่งกายสีดำที่มีการปักลวดลายหลากหลาย เสื้อเน้นมีกระดุมเยอะ เอวคอดเล็กน้อย ชายนุ่งกางเกงผ้าซ้วง หญิงใส่ผ้าซิ่นลวดลายแตงโม แต่ปัจจุบันจะแต่งเฉพาะงานพิธีกรรมและจำแนกเสื้อผ้าตามพิธีกรรม เช่น ใช้เสื้อฮีที่ยาวคลุมเขา มีปักลวดลายด้านใน ที่สาปเสื้อ ชายเสื้อ ปลายแขน ใช้ในพิธีใหญ่ งานแต่งงาน และพิธีเสนเรือน ไหว้บรรพบุรุษ โดยถ้าเป็นงานศพ ผู้ตายจะใส่เอาลวดลายด้านในออกมา จากการศึกษาทำให้ยุววิจัยได้ความรู้และไม่หลงลืมรากเหง้าของตน

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “อาชีพทำไผ่"

อาชีพทำไม้ไผ่ ไม้รวกเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลลาดหญ้า เพราะในสมัยก่อนไม้ไผ่มีมากในพื้นที่และในสมัยนั้นนิยมใช้ไม้ไผ่ในการทำสิ่งต่าง ๆ  ปัจจุบันอาชีพทำไม้ไผ่มีต้นทุนสูงขึ้นและความนิยมลดลงทำให้อาชีพนี้เริ่มเลือนหายไปจากชุมชน ยุววิจัยได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของอาชีพทำไม้ไผ่ของชุมชน เพื่อจะได้เผยแพร่ความรู้นี้ต่อไป

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “วิถีชีวิตบ้านดอนทอง"

ยุววิจัยเห็นว่าวัฒนธรรมของท้องถิ่น คือ ไทยทรงดำ เริ่มโดนกลืนไปกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ยุววิจัยมีความตั้งใจและอยากให้อยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไป จึงได้ค้นหาความเป็นมาจนรู้ว่า ไทยทรงดำหรือลาวโซ่งมีเครื่องแต่งกายสีดำเป็นเอกลักษณ์ และเรือนโซ่งต้องมีลวดลายขอขุดเป็นลักษณะโดดเด่น ชาวไทยทรงดำอพยพมาจาก12ปันนาประเทศจีนเข้าสู่เวียดนามมาหลวงพระบาง ในสมัยเกิดศึกจีนฮ้อ พระเจ้าตากได้ส่งกำลังมาช่วยรบและได้กวาดต้อนชาวไทยทรงดำมาประเทศไทยนับจากนั้นเป็นต้นมา

 

Read more...