ยุววิจัยประวัติศาตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน "โบสถ์มหาอุตตม์หนึ่งในสยาม"

โบสถ์มหาอุตตม์ เป็นโบราณสถานที่ชาวชุมชนท่าไม้ ให้ความเคารพและเชื่อถือแต่ไม่เคยรู้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ยุววิจัยจึงได้ค้นคว้าทำให้ทราบว่าเดิมเป็นวัดร้าง เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก ชาวบ้านได้อพยพและเข้ามาหลบในโบสถ์และอธิษฐานจิตว่าหากรอดพ้นจากอันตรายจะบูรณะโบสถ์ ภายหลังจึงเกิดการบูรณะโบสถ์ กลายเป็นวัดนางสาว และโบสถ์มหาอุตตถ์นั่นเอง

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “ปูนแดงราชบุรี”

นักยุววิจัยจากโรงเรียนนารีวิทยา จังหวัดราชบุรี ในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของสกว.และม.มหิดล ได้นำเสนอเรื่องราวของ ปูนแดง ที่เป็นความภูมิใจของจังหวัด แต่กำลังเลือนหายไปจากสังคม นักยุววิจัยได้รับมุมมองใหม่จากการเข้าไปคลุกคลี ศึกษาความเป็นมาของปูนแดง แหล่งวัตถุดิบ วิธีทำ และประโยชน์ของปูนแดง 

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน “การเชิดหุ่นกระบอกเมืองแม่กลองที่กำลังจะลบเลือน”

สกว.และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกันในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป และต้องการให้เยาวชนได้เกิดจิตสำนึกและผูกพันกับท้องถิ่นของตนเอง สำหรับสัปดาห์นี้เสนอตอน การเชิดหุ่นกระบอกเมืองแม่กลองที่กำลังจะลบเลือนโดย ยุววิจัยจากโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลาง ตอน "ภาพรวมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง"

สกว.และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมมือกันในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป และต้องการให้เยาวชนได้เกิดจิตสำนึกและผูกพันกับท้องถิ่นของตนเอง สำหรับสัปดาห์นี้เสนอตอน ภาพรวมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง

 

Read more...

โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ตอน วังประจบ จักสานงานอาชีพ

 

วังประจบเป็นหมู่บ้านที่ผู้คนสัญจรไปมาพบปะกัน ใช้จุดตรงบ้านแก่งหินเป็นจุดพักแรม คำว่าวังประจบจึงน่าจะหมายถึงการประจบพบเจอกัน ชุมชนในวังประจบเมื่อว่างจากการทำนาก็จะหันมาใช้วัสดุในท้องถิ่น ซึ่งก็คือ ไม้ไผ่ มาสานเป็นของใช้ เหลือก็นำมาแจกจ่าย ต่อมาเมื่อกระแสเปลี่ยนไปชุมชนก็หันมาทำการค้า มีการผลิตจักสานเพื่อการค้า จากเดิมที่ทำนาก็หันมาผลิตเครื่องจักสานเป็นอาชีพ โดยมีการพัฒนาวัสดุจากวัสดุธรรมชาติเป็นวัสดุพลาสติกซึ่งมีความคงทนมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเป็นห่วงว่าลูกหลานจะสืบต่องานจักสานหรือไม่ จะมองเห็นคุณค่าของเครื่องจักสานที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือไม่ อย่างไร

 

 

Read more...