ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ตอน วิถีชีวิตชาวนา เทศบาลวัดดอนแก้ว จังหวัดตาก

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวนา กรณีศึกษา : ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนเทศบาล วัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรส่วนใหญ่ในอดีตมีอาชีพทำนา ซึ่งปัจจุบันประชากรส่วนหนึ่งยังคงประกอบอาชีพเดิมคือทำนา  หลายคนได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจากการทำนาไปประกอบอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย รับจ้าง เป็นต้น เด็กๆ จากยุววิจัยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จึงได้รวมกันจัดหลักสูตรการทำนาอินทรีย์ เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ และทำวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวนาควบคู่ไปด้วย เป็นการสร้างความตระหนัก ฟื้นฟูอดีต ความรักถิ่นฐาน และอาชีพภูมิปัญญาร่วมกัน

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ตอน โนนสวรรค์ ถิ่นฐานแห่งความสุข

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่สั่งสมและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าในอดีตผู้คนในขณะนั้นมีการดำรงชีวิตเป็นอย่างไร หรือมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร อันทำให้ได้ว่าซึ่งข้อมูลที่สำคัญแก่คนรุ่นหลังต่อไป ดังนั้นยุววิจัยกลุ่มนี้จึงได้ศึกษาประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนบ้านโนนสวรรค์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณี ได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของคนในชุมชน ว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงมาสู่ปัจจุบันอย่างไร

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ตอน ต้นโชค มงคลของชาวบ้าน

หมู่บ้านต้นโชค ต.หนองบัว อ.ชัยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีต้นโชคมาก และคนในชุมชนมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และโชคลาภ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่หมู่บ้าน จึงนำชื่อต้นโชคมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน ต้นไคลย้อยคนภาคเหนือเรียกต้นโชค มีทั้งสีเงินและสีทองและนิยมเก็บไปทำบญช่วงปีใหม่และสงกรานต์ บ้านต้นโชคเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทำการเกษตร เช่น กระเทียม ลิ้นจี่ ลำไย กะหล่ำปลี เป็นต้น เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนต่างถิ่นมักจะอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน โดยเฉพาะคนไตที่อพยพมาจากบ้านปางหลวงในรัฐฉาน ประเทศพม่าเพราะมีการสู้รบระหว่างคนไตกับพม่า เมื่อชาวไตแพ้ก็ถูกพม่ากดขี่จนชาวไตต้องหนีมาแสวงหาที่ทำกินในไทย ชาวไตที่บ้านต้นโชคนับถือศาสนาพุทธ มีความรักในพวกพ้อง รักวัฒนธรรมประเพณี และไม่เคยทำตัวให้ชาวบ้านพื้นถิ่นเดือดร้อน ชาวไทยใหญ่กับคนในหมู่บ้านจึงอยู่ร่วมกันได้ ชาวไทใหญ่จึงได้นำประเพณีของตนเข้ามาในชุมชน เช่น ประเพณีกลองปู่เจ่  และประเพณีปอยสางลองหรือการบวชเณรนั่นเอง

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ตอน แก่งโสภา วัฒนธรรม นำวิถีการเกษตร

ชาวบ้านต.แก่งโสภา จ.พิษณุโลก มีการเปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน จากเดิมชาวบ้านทำไร่ทำนาทำการเกษตร มีภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและการดำรงชีวิต คนแก่งโสภามีการปลูกฝ้ายทอผ้าสวมใส่เอง ปลูกมะม่วงและปลูกพืชกินในครัวเรือน มีประเพณีแห่ปราสาทผึ้งที่ทุกคนในหมู่บ้านจะช่วยกันทำ เมื่อสังคมเปลี่ยนไปได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำเกษตร ปลูกเพื่อขาย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การทอผ้าเพื่อสวมใส่เองเริ่มหายไป ความสนใจในประเพณีน้อยลง แต่ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมฟื้นฟูจัดกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งวิถีชิวตในอดีตให้ลูกหลานได้ตระหนักและรู้คุณค่าของวิถีชีวิตดั้งเดิม

 

Read more...

ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ ตอน จากเกษตรครัวเรือนสู่เกษตรอุตสาหกรรม “บ้านแยง”

ยุววิจัยได้ศึกษาถึงวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของท้องถิ่นของตน พบว่า วิถีชุมชนของชาวบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เดิมทีเป็นดินแดนเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีการทำเกษตรในครัวเรือน โดยพืชที่ปลูกมากที่สุด คือ สัปปะรด แตงโม มันเทศ มันสัมปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ ด้วยเหตุนี้คนต่างถิ่นจึงมีการอพยพย้ายถิ่นฐานมายังพื้นที่มากขึ้น เมื่อมีการคมนาคมดีขึ้นและรัฐบาลมีนโยบายสัมปทานการทำไม้ เกิดความสะดวกสบายที่ได้มาแลกด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมามีการให้ข้อมูลการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม มีการเปลี่ยนรูปแบบผลิต มีการเกตรที่หลากหลายรูปแบบ ชาวบ้านแยงเริ่มหันมาปลูกยางพารากันมาก ตามแนวคิดการปลูกพืชเศรษฐกิจและเห็นประโยชน์ในกลไกการปลูกยางพารา จนเกิดเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พืชที่นิยมปลูกกันมาแต่เดิมเริ่มหายไป บ้างก็ขายที่ดินทำกินหรือให้เช่าที่ดินทำกินหันหน้าเข้าสู่ในเมือง ปัจจุบันชาวบ้านแยงตระหนักและได้รวมกลุ่มกันแก้ปัญหาว่าจากนี้ ชาวบ้านแยงจะทำอย่างไรกับวิถีที่เปลี่ยนไป

 

Read more...