คลื่นอนาคต ตอน โรคระบาดจากแรงงานอพยพ

จากรายงานกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขพบว่าแรงงานอพยพจำนวนมากนำโรคระบาดเข้ามาในประเทศส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของกลุ่มแรงงานอพยพรวมถึงคนไทย แต่ไม่มีหน่วยงานใดรู้ว่ามีแรงงานจำนวนเท่าไหร่ในประเทศ โรคที่พบมาก คือ อุจจาระร่วง มาเลเรีย  ปอดบวม ไข้เลือดออก วัณโรค เท้าช้าง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากปัญหานี้ทำอัตราการป่วยของคนไทยในโรคเหล่านี้สูงขึ้นและบางโรคที่หายไปจากประเทศแล้วแต่กลับมาแพร่ระบาดใหม่ เช่น โรคเท้าช้าง ส่วนใหญ่แพร่ระบาดมาทางด่านแม่สอด มียุงรำคาญที่อยู่ในชุมชนเป็นพาหะนำโรค ทางภาครัฐหาทางป้องกันโดยแจกยาฆาเชื้อพยาธิเท้าช้างแก่ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงปีละครั้งติดต่อกัน 5 ปี หรือโรคมาเลเรียที่พัฒนาตัวเองจนต่อต้านยารักษาได้แล้วเมื่อมีการแพร่ระบาดจากการแรงงานอพยพทำให้การรักษาทำได้ยากขึ้น โรคเอดส์ก็เช่นกันพบมากในหญิงต่างด้าวที่ค้าประเวณี แม้จะมีความรู้ที่จะป้องกันแต่ขาดอำนาจที่จะต่อรองกับลูกค้า จากปัญหาเหล่านี้กรมแรงงานและสวัสดิการสังคมจึงกำหนดให้แรงงานเหล่านี้มาขึ้นทะเบียนและไปตรวจร่างกายกับโรงพยาบาลภาครัฐ ได้สิทธิ์ทำงานและสามารถไปรักษาตัวได้เมื่อเจ็บป่วย แต่นโยบายเหล่านี้ยังไม่เพียงพอยังมีปัญหาของแรงงานอพยพอีกมากที่ทางภาครัฐต้องตระหนักและใส่ใจจะแก้ปัญหาให้มากขึ้น

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน เสียงสะท้อนจากขุนเขา

วิถีแห่งป่ากำลังถูกเปลี่ยนเป็นวิถีแห่งเมือง ชาวหนุ่มสาวกำลังถูกเปลี่ยนเป็นคนเมืองขณะที่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังใช้วิถีเดิม จึงเกิดความเหลื่อมล้ำในการดำเนินวิถีชีวิตของเผ่าปกาเกอะญอ จึงมีการนำการวิจัยท้องถิ่นเข้ามาใช้ในการจัดการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเรียนการสอนภาษาปกาเกอะญอให้กับเด็ก ๆ เพราะการเข้าใจในภาษา เป็นรากฐานในการเข้าใจสิ่งต่างๆ ต่อไป มีการสอนผ่านบทเพลงปกาเกอะญอและการสอนผ่านการขับลำนำทา ลำนำทานิยมใช้ในงานรื่นเริงและงานบุญต่างๆ ทาเป็นบทร้อยแก้วที่รวบรวมจากผู้เฒ่าแบ่งเป็นหมวดๆ มีทั้งหมวดหนุ่มสาวและหมวดคำสอน ต่อมาได้มีการนำทาเข้าการเรียนการสอนในโรงเรียน พิณปกาเกอะญอเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากในชาวปกาเกอะญอใช้ทาเป็นเนื้อร้อง การเรียนรู้เรื่องดนตรีจึงจะเป็นกิจกรรมในอนาคตของการฟื้นฟูภูมิปัญญา นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูผ่านนิทานพื้นบ้านอีกด้วย ทุกวันนี้เสียงเล่านิทานและการขับขานทาแต่จะมีคนรุ่นใหม่กี่คนที่เข้าใจสิ่งที่พ่อเฒ่าแม่เฒ่าถ่ายทอด

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

งานวิจัยสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทยยังมีจำนวนน้อย ทั้งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และสามารถใช้ในการวิจัยเป็นยารักษาโรคได้ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเป็นสัตว์ที่ช่วงหนึ่งของชีวิตอยู่ในน้ำแต่เมื่อเจริญพันธุ์จะขึ้นมาอยู่บนบกแต่ยังอาศัยในบริเวณที่มีความชุ่มชื้น ความชื้นช่วยหล่อเลี้ยงผิวหนังไม่ให้แห้งและช่วยในการหายใจ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทย ได้แก่ กระท่างหรือซาลาเมนเดอร์ เขียดงู กบ เขียด ปาด อึ่งอ่าง โดยจากงานวิจัยกระท่างแม้จะเป็นพันธุ์เดียวกันแต่หากพบคนละที่กลับมีลักษณะต่างกัน กบเป็นตัวที่ควบคุมสภาพแวดล้อมเพราะเป็นผู้ล่าแมลงและเป็นเหยื่อแก่สัตว์อื่น การล่าของมนุษย์ การบุกรุกป่า และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกลดจำนวนลง เช่น อึ่งอ่างก้นขีด อึ่งอ่างปากขวด ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เพราะมีการผสมพันธุ์แค่ปีละครั้งต่อปี นักวิจัยได้พยายามหาทางเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป นอกจากนี้กบทูดหรือเขียดแลวก็กำลังจะสูญพันธ์และได้รับการประกาศว่าเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทที่2 ที่ห้ามล่าเว้นแต่เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ แต่ทุกวันนี้ได้มีการเพาะเลี้ยงเขียดแลวโดยมีการปล่อยสู่ธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ หากมีการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้มากขึ้นก็จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปพัฒนาแนวทางอนุรักษ์ได้

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน พลังงานรีไซเคิล

ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาขยะล้นเมือง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการกำจัดและจัดเก็บขยะเป็นพันล้านบาทต่อปี ในขณะที่ปริมาณขยะกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่แนวคิดการกำจัดขยะกำลังเปลี่ยนไป มีการนำขยะมารีไซเคิล นักวิจัยได้ศึกษาและพัฒนารูปแบบการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นกำเนิด นำโครงการธนาคารขยะไปใช้ในชุมชนนำร่องต่างๆ โดยให้คนในชุมชนคัดแยกขยะและนำขยะรีไซเคิลในบ้านเรือนมาให้ขายให้แก่ธนาคาร และธนาคารขยะก็จะขายขยะให้แก่ผู้รับซื้อ พบว่าสามารถลดปัญหาการกำจัดขยะไปได้มาก ปตท.ก็มีโครงการจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากแหล่งผลิตต่างๆ ส่งต่อให้กับผู้ขนส่งไปสู่การแยกและกรองแล้วจัดเก็บ เพื่อรอการนำไปจำกัดทิ้งหรือบำบัดตามความเหมาะสม หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมพีวีซีก็มีการนำพีวีซีใช้แล้วผสมกับขี้เลื่อยผลิตเป็นเครื่องเรือนที่มีคุณสมบัติที่ทนต่ออุณหภูมิได้ดีขึ้น นอกจากนี้จังหวัดระยองยังมีโครงการคัดแยกขยะ นำขยะไปรีไซเคิลและนำขยะอินทรีย์ไปผลิตเป็นปุ๋ย และในอนาคตจะสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะ แนวคิดเหล่านี้นอกจากจะประหยัดพลังงานยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน ภัยจากมนุษย์

ปัญหาความรุนแรงของเด็กและผู้หญิงในประเทศไทยมีจำนวนมากและไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากคนใกล้ตัว และมีแนวโน้มที่เหยื่อจะเป็นมีอายุน้อยอีกด้วย อาชญากรรมเหล่านี้ผู้เสียหายมักไม่แจ้งความ เพราะไม่เชื่อมั่นในกฎหมายและกฎหมายไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้กระทำเท่าที่ควร จากสถิติทุกๆ 1 ชม.จะมีเด็กและผู้หญิงถูกข่มขืน 1 คน แต่ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีทุกชม.จะถูกข่มขืน 2 คน ส่วนการทำร้ายร่างกายเด็กและผู้หญิงพบว่าเป็นอาชญากรรมที่พบมากที่สุดในประเทศ นักวิจัยได้พยายามเข้ามาแก้ปัญหา โครงการโรงซ่อมสามีถูกนำมาใช้ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในกรณีที่เป็นการทำร้ายร่างกายระหว่างสามีภรรยา หากอัยการมองแล้วว่าสามารถประนีประนอมได้ก็จะสั่งชะลอการฟ้อง ส่งสามีไปบำบัดถ้าสามีสามารถแก้ไขพฤติกรรมได้ก็จะได้กลับบ้าน นอกจากนี้การค้ามนุษย์ก็เป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ซับซ้อนเป็นวงกว้างและเกี่ยวข้องกับต่างชาติ ไทยเกี่ยวข้องทั้งเป็นประเทศต้นทางและปลายทาง เพราะตัวกฎหมายของไทยไม่สามารถขจัดตัวกลางที่รับประโยชน์ได้ และยังขาดตัวกลางในการประสานงานระหว่างประเทศ และไม่มีหน่วยงานที่ดูแลผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เสียหายเพื่อจะสาวไปถึงต้นตอ นักวิจัยกำลังศึกษาตัวกฎหมายทั้งในและนอกประเทศเพื่อหาทางแก้ปัญหา จะเห็นได้ว่าความรุนแรงของเด็กและผู้หญิงได้กลายเป็นสภาวะทางสังคมและไม่รู้เมื่อไหร่ปัญหาจึงจะหมดไป

 

Read more...