คลื่นอนาคต ตอน บ้านอนาคต

ด้วยสภาวะโลกร้อน และสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นเมืองร้อน นักวิจัยจึงพยายามหาทางออกแบบบ้านอนาคตที่เย็นสบายและใช้พลังงานน้อย โดยพบว่าบ้านทรงไทยนั้นเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศ หลังคามุมสูงช่วยลดการรับแดด มีหน้าต่างเล็กจำนวนมากช่วยระบายอากาศ อากาศร้อนลอยขึ้นอากาศเย็นเข้ามาแทนที่เกิดลมอ่อนๆในบ้าน จากจุดนี้นักวิจัยจึงได้เอาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมเขตร้อนกับหลักการของบ้านเรือนไทยมามาประยุกต์ใช้สร้างบ้านประหยัดพลังงาน ศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการพบว่าถ้าควบคุมสภาวะไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ที่ 50% และความเร็วลมต่ำกว่า 0.5 กม./ชั่วโมงจะเป็นสภาวะน่าสบายและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตมากที่สุด และปัจจุบันสกว.ได้ให้ทุนแก่นักวิจัยไทยให้ออกแบบบ้านอนาคตที่รับแสงตะวันที่เย็นสบายและอนุรักษ์พลังงานเหมาะแก่การใช้ชีวิต ซึ่งการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้เพื่อโลกของเราในอนาคต

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน เวทีความคิดเปิดชีวิตการเรียนรู้

เวทีการเรียนรู้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการปลูกฝังความเป็นมนุษย์ เพาะบ่มลักษณะเฉพาะตัว และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในอนาคต ดนตรีและเนื้อเพลงที่มีเนื้อหาที่สอดแทรกจริยธรรมถูกเข้ามาเป็นสื่อกลางที่ช่วยสอนให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม รู้จักรับฟังและแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น เมื่อเติบโตการขยายผลให้แก่ประเทศชาติและโลก ธรรมชาติก็เป็นกลไกหนึ่งที่เปิดโลกความคิดให้กับเยาวชนได้ การให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติในชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เยาวชนได้เป็นนักวิจัยรุ่นจิ๋วและ มีเวทีความคิดที่เปิดกว้างให้แสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจ และสามารถจัดการองค์ความรู้ด้วยตัวเอง จะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนให้แก่เยาวชน การเรียนรู้แบบสืบค้นก็เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่เน้นผู้เรียน ผู้เรียนจะเลือกสิ่งที่ตนสนใจ ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยและต้องมีการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อจะได้พูดคุย ปรึกษา แลกเปลี่ยนความรู้กัน ค่ายเยาวชนโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียนที่ช่วยให้เด็กมีความคิดเปิดกว้าง การศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวางฐานอนาคตของชาติ การเรียนรู้แบบบูรณาการนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์เป็นบทเรียน นอกจากเด็กจะรู้สึกสนุกแล้วยังเวทีความคิดที่ช่วยเปิดโลกกว้างให้แก่เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างสมดุล ฐานความคิดที่ดีของเด็กย่อมหมายถึงผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน ข้าว...ลมหายใจแห่งชีวิต

นานนับพันปีที่ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย ข้าวมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นของทวีปกอนวาน่าหรือบริเวณทวีปเอเชีย เริ่มแรกมนุษย์เก็บข้าวเปลือกจากธรรมชาติ ต่อมาหมื่นปีก่อนจึงมีการเพาะปลูกแบบทำไร่เลือนลอยและวิวัฒนาการจนมาเป็นการปลูกแบบปักดำในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการปลูกข้าว 3500 ปี วงจรชีวิตการปลูกข้าวได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมชีวิตในรูปแบบพิธีกรรมต่าง ๆ กษัตริย์มีพิธีกรรมในการเบิกกล้าสร้างขวัญในการทำนาให้แก่ราษฎรไปจนถึงพิธีกรรมระดับชาวบ้าน นักวิจัยได้เข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนทำให้เกิดความเข้าใจพิธีกรรมของข้าวอย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่พิธีกรรมก่อนการเพาะปลูก เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ช่วงเพาะปลูก มีพิธีฝากฝังแก่แม่โพสพให้การปลูกข้าวดำเนินไปได้ด้วยดี ระหว่างเพาะปลูกจะทำพิธีกรรมเพื่อการบำรุงรักษาให้ต้นข้าวงอกงาม ปลอดจากสัตว์และแมลงจะมาทำให้ข้าวเสียหาย และเมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวชาวนาจะประกอบพิธีเพื่อให้ผลผลิตที่ดี และเป็นการบอกกล่าวให้ชุมชนรับรู้ให้มาช่วยกันเกี่ยวข้าว สร้างให้เกิดความสามัคคี และเมื่อทำนาเสร็จจะมีพิธีเฉลิมฉลองและขอขมาในสิ่งที่ตนทำผิดพลาด พิธีเหล่านี้เป็นพิธีกรรมที่อ่อนน้อม กตัญญู และเกื้อกูลกับธรรมชาติ และยังเป็นการปลูกฝังจริยธรรมแก่ชุมชนอีกด้วย  ข้าวไทยมีวิวัฒนาการจนมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย ข้าวไทยเป็นที่รู้จักของต่างประเทศนับตั้งแต่ปี 2475 เจ้าพระยาโพชากร ได้นำข้าวไทยพันธุ์ปิ่นแก้วไปประกวดที่ประเทศแคนาดาจนได้รับรางวัล อีกทั้งข้าวขาวดอกมะลิก็เป็นนิยมอย่างแพร่หลายของต่างชาติ แม้การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ดีที่สุดจะเป็นการทำเพื่อให้ผลผลิตออกมาดี แต่การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความเป็นไทยต่อไป 

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน กล้วยไม้ไทย

นำเสนอเรื่องราวของกล้วยไม้ไทย มีงานวิจัยกล้วยไม้ไทยในเชิงจิตรกรรมพฤกษา หรือการนำภาพวาดศิลปะมาผสานกับความรู้ด้านพฤกษภาศาสตร์เกิดเป็นเอกสารทางวิชาการ ของคุณเอกชัย อ็อดอำไพ และอ.อบฉันทน์ ไทยทอง ซึ่งกล้วยไม้ไทยแบ่งเป็นกลุ่มกว้างๆ 2 กลุ่มตามลักษณะของลำต้น กลุ่มแรกคือ กล้วยไม้แตกกอ มีการเจริญทางด้านข้าง กลุ่มที่ 2 กล้วยไม้ไม่แตกกอ มีการเจริญขึ้นทางยอด แต่บางชนิดก็เป็นกล้วยไม้ไม่มีลำต้น ในการศึกษาจะเรียกกันด้วยชื่อทางวิทยาศาสตร์ เพราะในแต่ละท้องถิ่นอาจเรียกชื่อกล้วยไม้ในชื่อแตกต่างกัน แต่ปัจจุบันกล้วยไม้ป่าได้มีจำนวนลดลง อ.จิตราพันธุ์จึงได้ตั้งโครงการการสำรวจกล้วยไม้ป่าและวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อค้นหาการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ป่าอย่างง่ายเพื่อการนำกลับไปขยายพันธุ์ในผืนป่าต้นกำเนิด นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของชาวบ้านเกิดรายได้และเสริมสร้างให้เกิดการหวงแหนและรักษาธรรมชาติชุมชน

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน ไรฝุ่น มหันตภัยร้ายในห้องนอน

ในปัจจุบันคนไทยเป็นโรคภูมิแพ้ไรฝุ่นเพิ่มขึ้นมาก ไรฝุ่นมีรูปร่างหน้าตาคล้ายเห็บ มองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็น กินขี้รังแกและเศษผิวหนังของมนุษย์ ชอบที่อับชื้น ไม่เพียงแต่เราแพ้ตัวไรฝุ่นเท่านั้น สิ่งปฏิกูลจากตัวไรฝุ่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพ้ มีโครงการวิจัยไรฝุ่นที่อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีเพราะมีพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการนี้พบว่าอายุการใช้งานของที่นอนมีผลกับไรฝุ่น โดยที่นอนที่เป็นนุ่นจะมีไรฝุ่นมากและกาบมะพร้าวมีไรฝุ่นน้อยสุดไรฝุ่น ไรฝุ่นมีศัตรูตามธรรมชาติคือ ตัวห้ำที่คอยกินไข่ของไรฝุ่น และพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์กำจัดไรฝุ่นได้ดี คือ ว่านน้ำและหางไหลขาว และการป้องกันไรฝุ่นทำได้โดย ให้ห้องนอนมีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงแดดส่องถึง หมั่นดูดฝุ่น ซักล้างผ้าปูที่นอนเป็นประจำด้วยความร้อน 60 องศานาน30นาที ไม่ควรปูพรมในห้อง และใช้พลาสติกหรือผ้าทอแน่นคลุมเครื่องนอน

 

Read more...