คลื่นอนาคต ตอน กรุงชิง มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คนรุ่นใหม่ในตำบลกรุงชิง จ.นครศรีธรรมราช ได้สืบทอดเจตนาเดิมของบรรพบุรุษที่ดูแลรักษาปกป้องธรรมชาติ โดยรวมตัวกันดูแลรักษาโดยใช้มิติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านการจัดการของชุมชน ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดการท่องเที่ยวมาก่อนแต่ต่างคนต่างทำ คนในท้องถิ่นขาดความรู้ ขาดจิตสำนึกในการรักษา ธรรมชาติจึงเสื่อมโทรมและนักท่องเที่ยวก็ลดลง ต่อมานักวิจัยได้เข้ามาให้คำแนะนำและช่วยชาวบ้านทำวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชาวบ้าน ให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจ มีความรักหวงแหนในธรรมชาติ รู้จักวางแผนใช้ภูมิความรู้ที่ถูกต้อง ต่อมามีการตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกรุงชิง เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การวางแผน พัฒนา และทำการตลาดให้กับทุกชุมชน และได้มีการสร้างแผนกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาวให้ชุมชนมีส่วนร่วมแท้จริง ช่วยกันพัฒนายกระดับตนเองเพื่อรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยว อนุรักษ์การศึกษาธรรมชาติ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่ายต่างๆ มีการจัดการธุรกิจชุมชนให้มีศักยภาพ นับเป็นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวของไทยที่มีจัดการแผนแม่บทชุมชน

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน สำรวจป่าพรุ

ปี 2541 ป่าพรุโต๊ะแดงถูกบุกรุก ดินทรุด และเกิดไฟไหม้ป่ากว่า 3 เดิอน สูญเสียพื้นที่ป่ากว่า 25,000 ไร่ เป็นไฟป่าชนิดไฟใต้ดิน เกิดจากซากพืชซากสัตว์ทับถมต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดินเมื่อขาดน้ำก็เกิดความแห้ง เมื่อเกิดไฟป่าก็ทำให้เกิดไฟใต้ดินซึ่งดับได้ยาก และการบุกรุกป่าพรุจะมีการระบายน้ำออกทำให้ดินพรุเกิดการยุบตัว ทำให้ดินเลนซึ่งเป็นชั้นดินที่ลึกลงไปที่มีกรดกัมมะถันสูงโดนอากาศ ทำให้เป็นกรดจัดยากต่อการฟื้นฟู ดินป่าพรุเป็นดินอินทรีย์ที่เกิดจากซากอินทรีย์วัตถุที่ทับถมกันเป็นชั้นหนาเวลาผ่านไปนับแสนนับล้านปีสะสมจนเป็นดิน ปรับจากพื้นทะเลเป็นพื้นดิน ชาวบ้านและนักวิจัยจึงช่วยกันหาทางออกโดยพยายามทดน้ำให้ระดับน้ำใต้ดินคงระดับให้เท่ากับผิวดิน ปลูกป่าทดแทนแซมป่าดั้งเดิมจนป่าพรุโต๊ะแดงกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน เกาะยาวน้อย

บรรพบุรุษของชุมชนเกาะยาวอพยพมาจากเมืองตรังและสตูลลี้ภัยจากสงครามเมืองถลาง ชาวบ้านบนเกาะยาวน้อยและใหญ่และคนสตูลและตรังต่างเป็นเครือญาติกันดังปรากฎหลักฐานจากนามสกุลของคนบนเกาะที่แสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ชาวบ้านบนเกาะยาวน้อยส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและดำเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ชาวบ้านมีวิธีการรับมือกับนักท่องเที่ยวโดยใช้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีนักวิจัยสกว.ได้เข้ามาให้ความรู้กับชาวบ้านในการอนุรักษ์ธรรมชาติและดูแลให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว ปัจจุบันชาวบ้านยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมธรรมชาติยังคงความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่นได้

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน ปริศนาศพเดินได้

นอกจากตำรวจแล้ว แพทย์นิติเวชเป็นบุคคลหนึ่งที่มีหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ สังเกตุลักษณะการเสียชีวิต หาสาเหตุเบื้องต้น และนำวัตถุพยานและศพมาตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป มีการนำวิทยาการมาใช้ ทั้งภาพถ่าย หลักทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ การพิสูจน์บุคคลทั้งทางกระดูก คราบเลือด ชิ้นเนื้อ หรือตรวจ DNA รวมถึงนิติจิตเวชที่วิเคราะห์พฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิดของผู้กระทำผิดจากรูปแบบการกระทำความผิด การทำงานด้านนิติเวชเป็นกุญแจสำคัญที่นำวิทยาศาสตร์มาใช้ค้นหาความจริง ทำให้การสืบคดีต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน หิ่งห้อย ลำนำแห่งแสงดาว

ในอดีตหิ่งห้อยพบได้มากโดยเฉพาะต้นลำพู แต่ปัจจุบันแทบไม่มีใครได้พบหิ่งห้อยมากนัก หิ่งห้อยกลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำ โครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศน์วิทยาของหิ่งห้อยในประเทศไทยทำให้เกิดองค์ความรู้ด้านนิเวศน์วิทยาของหิ่งห้อย โดยมากหิ่งห้อยจะอาศัยในพื้นที่ชุมชื้นใกล้แหล่งน้ำที่สะอาด หรือป่าชายเลนที่มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ กินหอยเป็นอาหาร สามารถใช้หิ่งห้อยเป็นดัชนีวัดความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี การเปล่งแสงของหิ่งห้อยเพื่อให้คู่ของมันบินมาเพื่อสืบพันธุ์ จากองค์ความรู้ที่ได้นำไปพัฒนาเป็นการเพาะเลี้ยงหิ่งห้อยเพื่อให้กลับสู่ธรรมชาติ โดยต้องศึกษาพื้นที่ ปรับสภาพแวดล้อมให้สมดุลและให้เข้ากับหิ่งห้อย และต้องให้ความรู้ให้กับชุมชนเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและหิ่งห้อยอย่างเกื้อกูลซึงกันและกัน

 

Read more...