คลื่นอนาคต ตอน พลังงานสีเขียว

ปัจจุบันได้มีการวิจัยพลังงานสีเขียวหลายทางเพื่อลดการใช้น้ำมัน เช่น นำขยะมาผลิตเป็นก๊าซมีเทนและนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1000 กิโลวัตต์ มีการงานวิจัยเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพโดยนำน้ำเสียจากแหล่งชุมชนและฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาผลิตก๊าซมีเทนและได้มีการสนับสนุนให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์สร้างบ่อหมักเพื่อนำก๊าซมีเทนจากมูลสัตว์มาใช้ ทำให้สามารถลดต้นทุนและลดมลภาวะต่าง ๆ ได้อย่างมาก และในกระบวนการสีข้าวก็เช่นกันได้วิจัยนำแกลบมาเผาในเตาไซโคลนเพื่อให้ได้พลังงานมาใช้ในการอบแห้งข้าว หรือนำมาชานอ้อยที่เน่าเปื่อยที่ได้ฟรีจากโรงงาน มาอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงเขียว ให้ความร้อนได้ดีเกือบเท่าถ่านไม้เดิม แต่มีต้นทุนต่ำมาก 

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน ฮาลาบาลา ป่าฝนแห่งสุดท้าย

ผืนป่าฮาลาบาลาอยู่ในพื้นที่เขาสันกาลาคีรีซึ่งเชื่อมต่อป่า2 ผืนเข้าด้วยกัน คือ ป่าฮาลาในจ.ยะลาและป่าบาลาในจ.นราธิวาส และมีบริเวณบางพื้นที่ติดกับมาเลเซีย เป็นป่าอินโดมาลายันหรือป่าฝนเมืองร้อน พืชที่พบแตกต่างจากป่าอื่นๆในประเทศ เป็นพืชวงศ์ยาง ปาล์ม ขิง ไม้เด่นได้แก่ ไม้สยา บัวผุด เป็นต้น เป็นป่าที่นักวิจัยใช้ในการค้นคว้า การรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์ รวมไปถึงการนำสัตว์เลื้อยคลานมีพิษบางชนิดมาวิจัยเรื่องยารักษาโรคร้าย โดยป่าผืนนี้นักวิจัยและชุมชนได้ช่วยกันอนุรักษ์และได้นำบริหารจัดการทรัพยากรมาใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน อีสานรอยอดีตของอนาคต

ภาคอีสานเป็นภาคที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากเป็นอันดับสองรองจากภาคกลางแต่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศ อาจเพราะสื่อที่ออกมายังไม่เน้นภาพลักษณ์ที่น่าสนใจและนักท่องเที่ยวไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอ ภาครัฐจึงมีโครงการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดขายที่มีเอกลักษณ์และให้มีการใช้สื่อที่เหมาะสม นักวิจัยของสกว.ได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยทำการวิจัยเน้นการให้ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวแก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก

สังคมไทยยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเด็กน้อยมาก แท้จริงแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นป้องกันได้หากผู้ใหญ่ให้ความใส่ใจ โดยทั่วไปอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นสัมพันธ์กับพัฒนาการในแต่ละวัย เป็นอันตรายที่เกิดจากภาวะของเด็กเอง ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมมือกันเกิดโครงการโรงเรียนเสริมสร้างความปลอกภัย ที่เน้นการใช้เครื่องมือป้องกันอันตราย สร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัยแก่เด็ก และการให้ความรู้และเตรียมการช่วยเหลือเมื่อเกิดอันตราย มีการจัดทำสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ทุกคนตระหนักและใส่ใจความปลอดภัยของเด็กมากขึ้น

 

Read more...

คลื่นอนาคต ตอน ภัยจากสายน้ำ

จากการรุกล้ำพื้นที่ริมตลิ่ง ดินทรุด พายุฝน ทำให้น้ำท่วมสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านได้ทุกปี ทางภาครัฐได้สร้างสิ่งก่อสร้างป้องกัน เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ ใช้การบริหารจัดการน้ำ วางแผนสร้างคลองล้อมรอบกรุงเทพเพื่อระบายน้ำ พัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วม อีกทั้งนักวิจัยสกว.ยังได้หาแนวทางการจัดการน้ำท่วม ไม่ว่าใช้สิ่งก่อสร้าง จัดเก็บภาษี ควบคุมการใช้ที่ดิน ผังเมืองและน้ำบาดาล และสกว.ยังร่วมกับหน่วยงานอื่นพัฒนาโครงการหาความสัมพันธ์ของระดับน้ำจากปริมาณน้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยา ตามโครงการพระราชดำริ คาดการณ์โดยใช้ข้อมูลน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ปริมาณการไหล ปริมาณน้ำฝน คุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัด นำมาสร้างแบบจำลองและส่งไปสถานีต่างๆเพื่อใช้บริหารจัดการน้ำ แต่ปัญหาน้ำท่วมก็ยังเกิดขึ้นทุกปีและภาครัฐยังคงหาแนวทางแก้ไขต่อไป

 

Read more...