รากแก้วแห่งปัญญา ตอน คนจนในประเทศไทย

คนจนในประเทศส่วนใหญ่จะพิจารณาจากรายได้ของคนนั้นๆเป็นหลัก ได้มีการตีความหมายความยากจนไปหลากหลาย กรมพัฒนาชุมชนชี้วัดความยากจนตามรายได้และทรัพย์สิน ในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้รายได้และการบริโภคอาหารเป็นตัวชี้วัด ดังนั้นในความเป็นจริง เส้นทางยากจนเราจะวัดได้จากอะไรบ้าง คนจนที่แท้จริงคือคนกลุ่มใด และทำอย่างไรจึงจะลดคนจนในประเทศไทยได้ การวิจัยการพัฒนาสวัสดิการของคนยากจนและคนด้อยโอกาสในสังคมจึงเข้ามามีบทบาทว่าแท้จริงแล้วรายได้อาจไม่ใช่ตัวชีวัดที่แท้จริง หลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับคือ เส้นความยากจนที่ประเมินจากรายได้เฉลี่ยต่อปี ใช้ความจำเป็นพื้นฐานด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยเป็นตัวตั้ง และได้มีการศึกษาลักษณะของคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นนี้เป็นเช่นไร เพื่อนำมาแก้ปัญหาและหาวิธีลดความยากจนในประเทศไทย

 

 

 

 

 

Related posts: