พันแสงรุ้ง ตอน ปัตตานี ประวัติศาสตร์และเรื่องเล่า

อาณาจักรปัตตานีเป็นเมืองท่าค้าขายกับนานาชาติ เป็นชนเชื้อชาติมลายู ปกครองด้วยราชวงศ์สีวังสาต่อเนื่องมาหลายพระองค์ โดยพญาตู่อินทิราวังสาเป็นกษัติรย์องค์ที่ 2 ของปัตตานี ได้หันมานับถือศาสนาอิสลามและต่อมาเปลี่ยนพระนามเป็นสุลต่านอิสราเอล พระองค์เป็นผู้ทำให้อิสลามเผยแพร่กว้างขวางมากขึ้น ความสัมพันธ์ของไทยกับปัตตานีมีมาตั้งแต่อยุธยาบางครั้งเป็นมิตรบางครั้งก็ทำสงครามกัน จนถึงรัชกาลที่ 1 ปัตตานีตกเป็นเมืองประเทศราชและยึดปืนใหญ่นางพญาตานีมาไว้ที่กรุงเทพฯ ความสัมพันธ์กับชาวจีนก็มีมานาน มีเรื่องเล่าถึงลิ้มโต๊ะเคี่ยม บุรุษชาวจีนที่มาเป็นคหบดีของอาณาจักรปัตตานี ชื่อมุสลิมว่าโต๊ะอาโกะ เป็นผู้ควบคุมการสร้างปืนใหญ่นางพญาตานี เป็นพี่ชายของเจ้าแม่ลิ้มกอเนียว และภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร คือ ภาษามลายู-ปัตตานี แม้ปัจจุบันจะมีไทยกลางมาแทนที่บ้าง แต่ก็ยังใช้มลายู-ปัตตานีในการค้าขาย และนอกจากชาวมุสลิมจะใช้ คนจีน คนไทยเชื้อสายพุทธก็ใช้เช่นเดียวกัน นักวิชาการสกว.รศ.ดร.ครองชัย หัตถาได้วิจัยและศึกษาเรื่องราวของชุมชนชาวปัตตานีมองว่า ชุมชนปัตตานีให้ความสำคัญและมีความภูมิใจที่ได้รับรู้ประวัติศาสตร์ของตนเอง รวมถึงสถานที่สำคัญของท้องถิ่น ถ้ารัฐเข้าใจให้ความสำคัญและสัมผัสกับชุมชน ทำประวัติศาสตร์ไทยให้เชื่อมโยงให้เข้ากันได้กับท้องถิ่น ให้เกียรติ จะทำให้ประเทศมั่นคงมากขึ้น

 

 

 

  

 Related posts: