พันแสงรุ้ง ตอน ขับทุ้ม

การละเล่น เครื่องดนตรีและการขับร้องของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ มีลักษณะพิเศษแตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน การแสดงซึ่งไหวพริบ ปฏิกริยาระหว่างผู้ละเล่นและผู้ชม รวมถึงความรู้สึกในการรับฟังด้นสดซึ่งจะสนุกมาก ไม่ว่าจะการแสดง ขับลื้อ ขับซอ จ๊าดไต เพลงโคราช ลำตัด หรือขับทุ้ม กลุ่มคนลาวในจังหวัดเชียงรายมีการละเล่น ขับทุ้ม ได้มีการนำทำนองของขับทุ้ม เช่น เพลงสวรรค์บ้านนอก มาใส่เนื้อไทยจนเป็นที่รู้จักกันอย่างดี ลูกคู่เยอะยิ่งสนุก ใช้ซอ กลองเป๋นเครื่องดนตรี มีการตบมือให้จังหวะ จากเดิมขับทุ้มใช้ในการละเล่นในกลุ่มต่อมาได้รับการนิยมและเป็นที่ยอมรับจนนำมาแสดงบนเวที ในประเทศลาวสามารถพบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะทางภาคเหนือในงานบุญประเพณี การพบปะสังสรรค์ในวาระต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้แสดงขับทุ้มในประเทศไทย มีอยู่ 2 คณะ ในจังหวัดเชียงราย เพราะวัยรุ่นยุคใหม่ไม่ได้เติบโตมาในบรรยากาศหนุ่มจีบสาว สาวจีบหนุ่มอีกแล้ว จึงหาคนสืบต่อได้ยากขึ้น แต่ต่อมาก็ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญได้มีการส่งเสริมและปลูกฝังเด็กๆได้เข้ามาอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านนี้มากขึ้น

 

 

 

  

 Related posts: