พันแสงรุ้ง ตอน คนโคราช

คนไทยโคราช เป็นกลุ่มคนที่อยู่อาศัยหน้าแน่นที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา มีสำเนียงภาษาและอัตลักษณ์เฉพาะตนที่เกิดจากการผสมผสานของหลากหลายวัฒนธรรม โดยเฉพาะในด้านสำเนียงภาษา คนโคราชใช้สำเนียงไทยกลาง-อีสาน ใช้คำศัพท์แบบไทยกลางแต่ยังสามารถดำรงรักษาลักษณะของอักษรสูงกลางต่ำและวรรณยุกต์ของไทยไว้ได้ ในอดีตคนไทยโคราชตั้งถิ่นฐานแถบแอ่งโคราชในพื้นที่ราบสูงโคราช มีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในแอ่งโคราชมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงทวารวดี เขมร อยุธยา และรัตนโกสินทร์ นครราชสีมาเป็นเมืองหน้าด่านที่เป็นแหล่งปะทะกันระหว่างวัฒนธรรมภาคกลาง อีสาน และเขมร ด้วยความหลากหลายนี้หลอมรวมเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของคนไทย และยังดำรงอัตลักษณ์ของตนมาจนทุกวันนี้

 

 

 

  

 Related posts: