พันแสงรุ้ง ตอน ชุมชนคนคอน

เพราะภูมิประเทศแบบคาบสมุทรมีทั้งที่ราบ ภูเขา ทะเล ชายฝั่ง ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงอุดมไปด้วยทรัพยากรที่เป็นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต แต่ชุมชนชาวสวนและชุมชนชาวเลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มีกิจกรรมต่างๆและดูแลชุมชนร่วมกัน หลายชุมชนมีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนอย่างความเข้มแข็ง รวมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ เช่น ยากจน การเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง การถูกรุกรานจากอวนดุนอวนลาก ภัยธรรมชาติ การสืบต่อความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องสมุนไพร พืช ผลไม้ และการปลูกพืชแบบผสม แก้ปัญหาการใช้สารเคมีในการปลูก ด้วยการต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อ ร่วมกันอนุรักษ์จนทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถเป็นชุมชนต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆเข้ามาศึกษาและดูงานได้

 

 

 

  

 Related posts: