สารคดี เรื่อง พลังการวิจัย “น้ำ” พื้นที่จังหวัดระยอง สิทธิและวิถีแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

"การวิจัยเพื่อรู้จักตนเอง" จังหวัดระยองได้พบวิกฤตของน้ำ ทำให้เกิดงานวิจัย Earth School ที่เยาวชนได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงของน้ำในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า  และเกิดการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยจัดทำบัญชีน้ำ และสร้างระบบท่อส่งน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแก้ปัญหาภัยแล้ง 

  

 

 

 

Related posts: