สารคดีงานวิจัย เรื่อง ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้นำเอาระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงมาใช้ในการพัฒนาการวิจัยของประเทศไทย เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีพี่เลี้ยง (Mentor) ช่วยในการบ่มเพาะให้กลายเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพสูง โดยระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงของ สกว. มีเป้าหมายสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

 

Read more...

สารคดีงานวิจัย เรื่อง จากป่าสู่ครัว “ไทด่าน” ตอนที่ 4 สำรับอาหารฤดูร้อน

สารคดีงานวิจัยเรื่อง จากป่าสู่ครัว ไทด่าน เป็นผลงานจากชุดโครงการความมั่นคงอาหาร โครงการการพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนในภาวะเปราะบาง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ด่านซ้าย: 2556-57) แบ่งออกเป็น 4 ตอนด้วยกันได้แก่ ตอนที่ 1 วิถีคนไทด่าน: ฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน, ตอนที่ 2 สำรับอาหารฤดูฝน, ตอนที่ 3 สำรับอาหารฤดูหนาว และตอนที่ 4 สำรับอาหารฤดูร้อน

 

Read more...

สารคดีงานวิจัย เรื่อง จากป่าสู่ครัว “ไทด่าน” ตอนที่ 3 สำรับอาหารฤดูหนาว

สารคดีงานวิจัยเรื่อง จากป่าสู่ครัว ไทด่าน เป็นผลงานจากชุดโครงการความมั่นคงอาหาร โครงการการพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนในภาวะเปราะบาง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ด่านซ้าย: 2556-57) แบ่งออกเป็น 4 ตอนด้วยกันได้แก่ ตอนที่ 1 วิถีคนไทด่าน: ฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน, ตอนที่ 2 สำรับอาหารฤดูฝน, ตอนที่ 3 สำรับอาหารฤดูหนาว และตอนที่ 4 สำรับอาหารฤดูร้อน

 

Read more...

สารคดีงานวิจัย เรื่อง จากป่าสู่ครัว “ไทด่าน” ตอนที่ 2 สำรับอาหารฤดูฝน

สารคดีงานวิจัยเรื่อง จากป่าสู่ครัว ไทด่าน เป็นผลงานจากชุดโครงการความมั่นคงอาหาร โครงการการพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนในภาวะเปราะบาง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ด่านซ้าย: 2556-57) แบ่งออกเป็น 4 ตอนด้วยกันได้แก่ ตอนที่ 1 วิถีคนไทด่าน: ฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน, ตอนที่ 2 สำรับอาหารฤดูฝน, ตอนที่ 3 สำรับอาหารฤดูหนาว และตอนที่ 4 สำรับอาหารฤดูร้อน

 

Read more...

สารคดีงานวิจัย เรื่อง จากป่าสู่ครัว “ไทด่าน” ตอนที่ 1 วิถีคนไทด่าน: ฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน

สารคดีงานวิจัยเรื่อง จากป่าสู่ครัว ไทด่าน เป็นผลงานจากชุดโครงการความมั่นคงอาหาร โครงการการพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนในภาวะเปราะบาง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ด่านซ้าย: 2556-57) แบ่งออกเป็น 4 ตอนด้วยกันได้แก่ ตอนที่ 1 วิถีคนไทด่าน: ฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน, ตอนที่ 2 สำรับอาหารฤดูฝน, ตอนที่ 3 สำรับอาหารฤดูหนาว และตอนที่ 4 สำรับอาหารฤดูร้อน

 

Read more...