โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ตอน สายน้ำของเรา

ครู นักเรียน และชาวบ้านโรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ได้ร่วมกันสำรวจสายน้ำในชุมชนว่ามีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ไหน โดยในวันหยุดจะนัดรวมตัวกันที่ต้นน้ำตกปลิว น้ำตกในชุมชน ทำกิจกรรมทั้งการวัดความกว้าง ความลึก ความขดเคี้ยวของสายน้ำ รวมถึงคุณภาพของน้ำ และทำการจดบันทึก จากการเดินทางพบว่าสายน้ำจะเปลี่ยนไปตามแหล่งชุมชนที่เปลี่ยนไป บางครั้งมีการปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ และตระหนักในคุณค่าของน้ำ จากการเดินทางเกิดแผนที่สายน้ำที่แสดงข้อมูลทั้งวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท้องถิ่นได้มองเห็นภาพแม่น้ำทั้งสาย เป็นการเดินทางที่ขยายมิติการเรียนรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน ประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวผู้เดินทาง สามารถพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องที่สร้างองค์ความรู้ใหม่เกิดประโยชน์ต่อสังคม

 

Read more...

สารคดีงานวิจัย เรื่อง งานวิจัยท้องถิ่นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

มึกะคี เป็นภาษาปกากอะญอ หมายถึง หมู่บ้านเก่าแก่ที่อยู่แถบป่ารอบดอยอินทนนท์ บ้านแม่กลาง เป็นหนึ่งในมกะคี ชาวปกาเกอะญอมีความเป็นอยู่เรียบง่ายเป็นเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัส บ้านแม่กลางได้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชาวบ้านได้ใช้งานวิจัยมาเป็นเครื่องมือเกิดมีการจัดการการท่องเที่ยวตามรูปแบบของตน สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายกับหมู่บ้านใกล้เคียง ทำให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีศักยภาพ มีความเข้าใจและหวงแหนธรรมชาติ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์ นับว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ช่วยคลีคลายปมปัญหาให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและยั่งยืน

 

Read more...

โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ตอน ฟิสิกส์ของเสียง

การนำของเล่นพื้นบ้านเข้ามาผสานกับระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดการขยายศักยภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นี่เป็นหนึงในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นของโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เข้าใจด้วยตัวเอง เพิ่มประสบการณ์ได้มิติทางสังคม วัฒนธรรมเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย

 

Read more...

สารคดีงานวิจัย เรื่อง เงา อดีตจากป่า คนแปลกหน้าที่ขุนยวม

ในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นเคลื่อนทัพผ่านไทยเคลื่อนพลเข้าสู่ประเทศพม่า ในครั้งนั้นญี่ปุ่นโดนกองทัพพันธมิตรบีบจนต้องถอยร่นจากพม่าเข้ามไทยทางอ.ขุนยวม ซึงเป็นทางรอดสุดท้าย แม้ชาวบ้านในอ.ขุนยวมทั้ง ชาวไทใหญ่ คนไทยจากแม่แจ่ม ชาวปกาเกอะญอ จะได้รับผลกระทบจากสงคราม แต่ก็เกิดมิตรภาพกับชาวญี่ปุ่นด้วย ในสมัยนั้นชาวบ้านช่วยก่อตั้งวัดหัวเวียงเป็นโรงพยาบาลรักษาคนเจ็บ และเมื่อจักรพรรดิ์ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงคราม แม้ญี่ปุ่นได้ถอนทัพออกไปแล้วแต่ยังคงเหลือร่องรอยในอดีตไว้มากมาย ไม่ว่าเสื้อผ้า ของใช้ รถยนต์ เครื่องมือสื่อสาร สายโทรเลข รวมไปถึงกระดูกของนายทหารญี่ปุ่นมากมาย มีการขุดเอากระดูกมาทำพิธีบางส่วนก็ส่งกลับไปที่ญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้เอง ปัจจุบันมีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ขุนยวม ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในอดีต สงคราม และมิตรภาพของชาวบ้านกับทหารญี่ปุ่น

 

Read more...

โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ตอน น้ำพุร้อนแม่จัน

โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเกิดขึ้นเพื่อผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน มีหัวใจสำคัญ คือ ให้ครูสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นความรู้ในบริบทของท้องถิ่น โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือ ดังโครงการน้ำพุร้อนแม่จันของครูและนักเรียนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ที่ดึงศักยภาพของชุมชนมาเชื่อมโยงกับความรู้สากล หนึงในนั้นก็คือ น้ำพุร้อนแม่จัน ที่มีโครงการศึกษาวิจัยหลากหลายทั้งหิน น้ำ ไปจนถึงอาชีพ และการท่องเที่ยวชุมชน เกิดเป็นทรัพย์ทางปัญญาที่เรียนรู้ได้ไม่รู้จบ

 

Read more...