สารคดีงานวิจัย เรื่อง แนะนำโครงการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)

งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ หรือ ABC Research โดย ABC ย่อมาจาก Area- Based Collaborative Research and Development  เป็นโครงการที่สกว.ริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับใช้พัฒนาพื้นที่บนฐานความรู้ โดยมีหลักการสำคัญ คือ ต้องเป็นประเด็นที่สำคัญของจังหวัด และต้องมีกลไกในจังหวัดเป็นผู้ทำงานวิจัยทั้งภาคราชการ เอกชน ภาคประชาชน รวมถึงสถาบันวิชาการในพื้นที่ เพราะเชื่อว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงต้องเกิดจากภายใน แม้แต่ละภูมิภาคมีการขึ้นงานที่แตกต่างแต่สุดท้ายจะมีเรียนรู้ระหว่างกันและมีการการปรับเพื่อให้สอดคล้องกันและเป็นไปตามแนวทางที่ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

Read more...

โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ตอน แมลงหกขาพาสนุก

ครู นักเรียน และชาวบ้านโรงเรียนบ้านกระทุ่ม จังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ได้ร่วมกันตั้งโครงการวิจัยแมลงในท้องถิ่น โดยร่วมกันสำรวจแมลงในชุมชน ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนซึ่งรู้จักนิสัย ความเป็นอยู่และวิธีจับแมลงได้ถ่ายทอดความรู้นี้แก่เยาวชน เพราะได้เรียนรู้จึงรู้ว่าเรียนรู้ได้ คำถามหนึ่งส่งต่อความสงสัยหนึ่งเกิดความสนใจเรียนรู้ต่อ งานวิจัยนี้ส่งผลให้นักเรียนเกิดการต่อยอดความรู้ในการเรียนรู้สิ่งอื่น ๆ ได้

 

Read more...

1 ในพระราชดำริ ตอน ใยไหมสู่ทางใหม่

การเลี้ยงไหมอีรี่เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ไหมอีรี่มีความมันวาว ความนุ่มและความเบาคล้ายฝ้าย แต่เลี้ยงง่ายกว่า เพราะไหมอีรี่กินใบสำปะหลัง ซึ่งมันสำปะหลังเป็นพืชที่มีการปลูกกันมากในประเทศไทย นำใบมาเลี้ยงไหมและเกษตรกรก็ยังขายมันสำปะหลังได้ เส้นไหมนำมาทอ ดักแด้ไหมนำมาเป็นอาหาร ขี้ไหมสามารถนำไปขายได้อีกด้วย การเลี้ยงไหมอีรี่คล้ายกับการเลี้ยงไหมหม่อน เมื่อได้รังแล้วก็นำมาต้มล้างกาว จากนั้นก็ยีรังจนฟู นำไปปั่นเป็นเส้น ย้อมสีไหมจากสีธรรมชาติ และเข้าสู่กระบวนการทอ โครงการเลี้ยงไหมอีรี่เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ของชุมชนเพราะต้องการวัตถุดิบใหม่มาทอผ้าอยู่แล้ว และไม่ต้องปรับตัวมากนัก ในอนาคตไหมอีรี่จะเป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึนและมีศักยภาพเพียงพอที่ออกสู่ตลาดนอกประเทศ

 

Read more...

โลกมหัศจรรย์ ตอน ฝนดาวตก

โลกมหัศจรรย์ นำเสนอเรื่องราวปรากฏการณ์ฝนดาวตกผ่านการทำกิจกรรมดูฝนดาวตกของน้องๆนักเรียนในโครงการ LESA ที่หอดูดาวเกิดแก้ว จังหวัดกาญจนบุรี ในการดูปรากฏการณ์ฝนดาวตกต้องใช้แผนที่ดูดาวเป็นเครื่องมือ ซึ่งจำลองตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้า ช่วยทำให้เข้าใจรูปร่างลักษณะดวงดาวต่างๆ และดูดาวง่ายขึ้น โดยแท้จริงแล้วฝนดาวตกเกิดจากเศษฝุ่นวัตถุขนาดเล็กที่มีอยู่ทั่วไปในจักรวาล เมื่อโลกเราโคจรผ่านวัตถุเหล่านี้จะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงตกลงมาในชั้นบรรยากาศ เกิดการเสียดสีเผาไหม้เป็นแสงที่เห็นได้ยามค่ำคืน และเมื่อมีวัตถุตกลงมาจำนวนมากก็จะกลายเป็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกนั่นเอง

 

Read more...

สารคดีงานวิจัย เรื่อง วิจัยยางพาราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ไทยส่งออกยางพาราแผ่นมากเป็นอันดับ 3 แม้ตลาดโลกด้านยางพาราจะร้อนแรงแค่ไหน แต่ยางพาราของไทยยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตผล ยังคงวนเวียนอยู่ในวิถีเดิม ชาวบ้านยังขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและยังไม่มีการทุ่มงานวิจัยเข้ามาช่วยเหลือ ดังนั้นโครงการวิจัยยางพาราแห่งชาติของสกว.จึงเกิดขึ้น การจะแก้ปัญหาใหญ่และซับซ้อนต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ บนเวทีที่หลายองค์กรมีส่วนรวม ด้วยกระบวนการวิจัยที่จะสร้างองค์ความรู้ที่ใช้ได้จริงกับสังคมไทย ตัวอย่างเช่น ปัญหายางมีการสั่นสะเทือนมากเมื่อนำไปใช้งาน ของโรงงานผลิตล้อยางตันที่ผลิตจากยางธรรมชาติในชั้นในและหุ้มด้วยยางรีไซเคิลในชั้นนอกของผู้ประกอบการ บริษัทสยามไพโอเนียร์รับเบอร์ ที่ทีมวิจัยเข้าไปตรวจสอบร่วมคิดค้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ในโรงงาน พัฒนาเครื่องม้วนยางใหม่ที่มีการกดและพันยางที่ดีขึ้น มีหนาแน่นในระหว่างชั้น มีสมมาตร และทำได้หลายขนาด จากจุดนี้ทำให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และนำมาพัฒนาต่อยอดพัฒนาเครื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากจุดเล็ก ๆ นี้เกิดการขยายผลไปสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปถุงมือยางซึ่งใช้น้ำยางข้นในการผลิต จากเดิมเกิดถุงมือยางเสียในกระบวนผลิตจำนวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากน้ำสบู่ในน้ำยางข้น นักวิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยกันคิดค้นวิธีการแก้ไข เกิดเครื่องตรวจสอบและปรับให้น้ำยางมีคุณภาพที่เหมาะสม ทำให้จำนวนถุงมือที่เสียลดลงไปอย่างมาก มีการจดสิทธิบัตร เทคโนโลยีสร้างทางเลือกแก่การผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีการใช้น้ำยางข้นในการผลิตด้วย งานวิจัยทางด้านยางเหล่านี้นับเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่าแก่ประเทศ

 

Read more...