สารคดี เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเส้นทางสู่อนาคต

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหากไม่มีการเล่าขานบอกต่อหรือการบันทึกเรื่องราวอันเป็นรากเหง้าแห่งชีวิตดังกล่าวแล้ว ร่องรอย เรื่องราว และประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าก็คงจะถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา ลูกหลานในวันข้างหน้าคงไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาที่ได้ก่อกำเนิดความเป็นคนและบรรพบุรุษของตนเองอันเป็นรากของมนุษย์ทุกคนในสังคม

  

Read more...

สารคดี เรื่อง แนะนำการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก เรื่อง เส้นทางนี้มีรัก (Road of Love)

roadofloveการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก - "ต้นแบบความรู้ สู่การพัฒนา" จากโครงการ "การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก" นับได้ว่าเป็นโครงการนำร่องที่สร้างทางเลือกในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นำกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้อย่างแท้จริง  

Read more...