รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน โลกาภิวัตน์ในสมัยรัชกาลที่ 5

สัมภาษณ์ ผศ.กุลลดา  เกษบุญชู  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องโลกาภิวัตน์ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นการวิจัยในเรื่องยุโรปกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาส ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนแปลง นับเป็นเวลา 102 ปีแล้วที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาธยุโรป เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีกับยุโรปและให้เห็นสยามมีอารยธรรม งานวิจัยนี้นำเสนออิทธิพลที่สยามได้รับมาจากยุโรป และเชื่อมโยงกับกระแสโลกภิวัฒน์ในปัจจุบัน

 

 


 

 

 

 Related posts: