รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน เศรษฐศาสตร์สีเขียว

สัมภาษณ์คุณพิทยา  ว่องกุล  ประธานคณะกรรมการเผยแพร่และส่งเสริมงานพัฒนา คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาชนบท ในเรื่องเศรษฐศาสตร์สีเขียว และนิเวศน์วิทยาทางการเมือง เพราะจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของประชากร ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันมาก นักวิจัยได้มีการวิเคราะห์เชิงจินตนาการทางยุทธศาสตร์ถึงเศรษฐศาสตร์สีเขียว ที่ปรับเปลี่ยนระบบทุนนิยมไปสู่เศรษฐกิจสังคมแนวนิเวศน์ ที่ต้องร่วมกันรักษาสังคมและสภาพแวดล้อม และนิเวศน์วิทยาทางการเมือง โดยโครงการพัฒนาต่างๆต้องประเมินต้นทุน และคุณค่าของนิเวศน์ ภายใต้มิติสังคมและการเมือง

 

 


 

 

 

 Related posts: