รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน ป่าชายเลน

สัมภาษณ์ศ.ดร.สนิท   อักษรแก้ว  คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)  รศ.ณิฏฐารัตน์  ปภาวสิทธิ์  นักวิจัยด้านทรัพยากรประมงอและรศ.ดร.กัลยา  วัฒยากร  ผู้ทำการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน ในเรื่องป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ มีคุณค่าและประโยชน์มหาศาลของระบบนิเวศน์ชางฝั่งทะเล ส่งผลต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ปัจจุบันป่าได้ถูกทำลายลง สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป สัตว์น้ำลดลง คุณภาพน้ำ กลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ส่งผลเสียต่อมนุษย์ จึงต้องมีการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ป้าชายเลนให้กลับมาเหมือนเดิม

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน ประวัติศาสตร์ลาว

สัมภาษณ์อาจารย์สุวิทย์  ธีรศาศวัต  ภาควิชาประวัติศาสตร์โบราณคดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคม  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องประวัติศาสตร์ลาว ลาวมีความใกล้ชิดทั้งที่ตั้งและความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แต่กลับพบว่าไทยรู้ถึงประวัติตศาสตร์ลาวน้อยมาก แม้ไทยกับลาวจะเคยเกิดสงครามกันมาก่อนแต่ปัจจุบันความสัมพันธ์ของไทยกับลาวมีความใกล้ชิดกันมากกว่าชาติอื่น จนเรียกได้ว่า เป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน ประชาสังคม สังคมเพื่อส่วนรวมและการพึ่งตนเอง

สัมภาษณ์รศ.ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรศ.ดร.อนุชาติ  พวงสำลี  คณบดี  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องประชาสังคม สังคมเพื่อส่วนรวมและการพึ่งตนเอง กระบวนการประชาสังคมเป็นการเคลื่อนไหวที่จะทำให้ภาคประชาชนเข้มแข็ง เป็นยุคของการพัฒนาแบบใหม่ที่เน้นการพึ่งตนเอง

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน น้ำมันสะเดาอัดเม็ดในการกำจัดด้วงงวงข้าวสาร

สัมภาษณ์ผศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์  ภาควิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในเรื่องน้ำมันสะเดาอัดเม็ดในการกำจัดด้วงงวง เป็นการใช้สารสกัดธรรมชาติมากำจัดด้วงงวงข้าวสาร ศัตรูพืชที่ติดมาจากโรงสีข้าว ด้วงชนิดนื้กินข้าวสารเป็นอาหาร ทำให้ข้าวมีกลิ่น ง่ายต่อการขึ้นราอีกด้วย และวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถกำจัดแมลงได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน นกขุนทองไทย

สัมภาษณ์รศ.ดร.มณี  อัชวรานนท์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และดร.สุรพล  ดวงแข เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในเรื่องนกขุนทองไทย นกขุนทองมีเสียงที่ไพเราะและมีความเฉลี่ยวฉลาดทำให้มนุษย์นิยมนำมาเลี้ยง ไม่ได้ตระหนักและสำนึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายธรรมชาติด้วยการสนับสนุนการค้าสัตว์ป่า จนนกขุนทองเกือบจะสูญพันธ์ไปจากประเทศไทย

 

Read more...