รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

สัมภาษณ์รศ.ดร.พิณทิพ  รื่นวงษา  ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล และรศ.ดร.ภิญโญ  พานิชพันธ์  ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เพื่อใช้ทดสอบว่าเกลือมีไอโอดีนตามมาตรฐานหรือไม่ เพราะภาวะการขาดสารไอโอดีนยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากหากร่างกายขาดไอโอดีนจะทำให้ร่างกายและสมองทำงานผิดปกติ ไอโอดีนเป็นสารประกอบสำคัญของฮอร์โมนไทรอกซินในต่อมไทรอยด์ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆ ทั้งการเคลื่อนไหว การได้ยินเสียง การเจริญเติบโตและการทำงานของสมอง

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน ชีววิธีกำจัดแมลง

สัมภาษณ์ศ.ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล คุณอุทัย  เกตุนุติ  หัวหน้าหน่วยผลิตขยายเชื้อชีวินทรีย์  กองกีฏและสัตววิทยา และคุณทินวัฒน์  ตันติเสวี  ตัวแทนจากบริษัทศรีเจริญ  อินเตอร์เคมี 1990 จำกัด ในเรื่องชีววิธีกำจัดแมลง ปัจจุบันนี้ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษได้รับความนิยมมากขึ้น วิธีการที่จะทำให้ผักและผลไม้เหล่านี้ปลอดสารพิษวิธีหนึ่ง คือ ชีววิธี ซึ่งจะอาศัยจุลินทรีย์กำจัดแมลง โดยสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างเฉพาะเจาะจง โดยปัจจุบันนักวิจัยไทยได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่เหมาะกับแมลงศัตรูพืชในประเทศไทยเป็นผลสำเร็จ

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน จิตรกรรมพฤกษศาสตร์

สัมภาษณ์รศ.ดร.อบฉันท์  ไทยทอง  ภาควิชาพฤกษศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณเอกชัย  อ๊อดอำไพ  ศิลปินอิสระ ในเรื่องจิตรกรรมพฤกษศาสตร์ เกี่ยวกับกล้วยไม้ และได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยไม้โดยได้มีการนำศิลปินจากจ.เชียงใหม่มาวาดภาพและบันทึกข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เพื่อใช้อ้างอิงในด้านต่างๆ

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน งานวิจัยจะรับใช้ชุมชนได้อย่างไร

สัมภาษณ์ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญหลง  รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หัวหน้าสำนักงานภาคเหนือ ในเรื่องงานวิจัยจะรับใช้ชุมชนได้อย่างไร เป็นการพูดคุยในเรื่องการทำงานร่วมกันของนักวิจัยและคนในชุมชน มีการยกตัวอย่างงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จในการรับใช้ชุมชน และประโยชน์ของงานวิจัย ซึ่งชุมชนจะได้รับ และสามารถจะรวบรวมก่อให้เกิดเป็นมาตราการในเชิงนโยบายได้ 

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน คนจนไทย ย่างก้าวสู่วิกฤต

สัมภาษณ์ดร.ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ  ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องคนจนไทย ย่างก้าวสู่วิกฤต โดยนักวิจัยได้มีการศึกษาพบว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่สถานภาพของคนจนมีแนวโน้มที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตมากกว่าปีก่อนๆ เพราะเกิดการว่างงาน เศรษฐกิจภาคเมืองถดถอย เศรษฐกิจภาคการเกษตรไม่สามารถรองรับภาคเมืองได้ เป็นการพูดคุยเพื่อสะท้อนปัญหาในหลายๆเรื่อง ชี้เตือนให้เห็น และได้เสนอแนะแนวทางโดยให้สังคมต้องหันมาแก้ปัญหาร่วมกัน

 

Read more...