รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน การอบดินเพื่อลดปัญหาจุลินทรีย์

สัมภาษณ์รศ.ดร.นิวัฒ  เสนาะเมือง  ภาควิชาโรคพืชวิทยา  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องการอบดินเพื่อลดปัญหาจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ลดจุลินทรีย์ในดินที่เป็นสาเหตุของโรคพืชนิดต่างๆ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีต่างๆอีกด้วย

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน การศึกษาพฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันผลไม้

สัมภาษณ์ผศ.ดร.รัตนา  ปรมาคม  ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการวางไข่ของแมลงวันผลไม้ ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่สำคัญของผักและผลไม้ นักวิจัยจึงได้มีการศึกษาเพื่อจะได้ควบคุมจำนวนประชากรของแมลงวันผลไม้ 

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในอ่าวไทย

สัมภาษณ์ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมีน  ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในเรื่องการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังในอ่าวไทย ซึ่งเป็นการศึกษาในเรื่องระบบนิเวศน์ในช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดชีวิตของปะการัง จึงเป็นช่วงที่สำคัญและมีความอ่อนไหวต่อสภาวะแวดล้อม เป็นความพยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาการที่ปะการังเริ่มเสื่อมโทรมทั้งจากภัยธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ 

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน การเพาะเลี้ยงหอยมุก

สัมภาษณ์อาจารย์อุไรวรรณ  โกวิทวาที  ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์อรภา  นาคจินดา  ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืด  กาญจนบุรี ในเรื่องการเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืด เพราะด้วยระบบนิเวศน์เปลี่ยนไปทำให้หอยมุกน้ำจืดตามธรรมชาติใกล้จะสูญพันธ์ จึงเกิดการวิจัยเพื่อเพาะเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดนำมาใช้และเพื่ออนุรักษ์พันธ์หอยมุกน้ำจืดไว้

 

Read more...

รายการคลื่นอนาคต ทางวิทยุ ตอน โครงการพัฒนาผ้าย้อมสีตามธรรมชาติ

สัมภาษณ์รศ.ดร.สุรีย์  ฟูตระกูล  ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องโครงการพัฒนาผ้าย้อมสีตามธรรมชาติ ที่มีการนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสารย้อมสีโดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต รวมถึงการวิจัยที่ทำให้การย้อมผ้ามีคุณภาพมากขึ้น

 

Read more...