รวมพลคนไทยคิด ตอน เสียงตามสาย

วิทยุเป็นสื่อหรือช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว และเข้าถึงได้ทุกระดับชนชั้นโดยเฉพาะระดับรากหญ้า กรณีศึกษา สถานีวิทยุคลื่น 91.5 บ้านป่าติ้วที่นักวิจัยอาศัยช่องทางวิทยุ เผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ทั้งการดำเนินชีวิตและการทำเกษตรผ่านทางคลื่นวิทยุชุมชน ทำให้ชุมชนได้รับความรู้ เกิดความสามัคคี และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 Related posts: