รวมพลคนไทยคิด ตอน “โครงการศึกษาแนวทางป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนตำบลแหลมใหญ่ อ.เมือง จ. สมุทสงคราม"

โครงการศึกษาแนวทางป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนตำบลแหลมใหญ่ อ.เมือง จ. สมุทสงครามเกิดขึ้นได้เพราะชุมชนช่วยกันรักษาแนวชายฝั่งจากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ร่วมมือกันสร้างแนวไม้ไผ่เพื่อกันการกัดเซาะ และชาวบ้านได้ตระหนักว่าถ้าชายฝั่งหายไปจะเกิดผลกระทบการวิถีชีวิต การทำมาหากิน จึงร่วมแรงกันต่อสู้เพื่อให้ธรรมชาติกลับคืนมา

 

Read more...

รวมพลคนไทยคิด ตอน “ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์"

ได้มีจากการขุดค้นพบเตาเผาโบราณที่ตำบลแม่กา เพื่อสร้างให้ชุมชนมีจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาให้แก่ชาวบ้านและเยาวชน โครงการการศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนได้จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผา นำความรู้มาเชื่อมโยงกับโบราณวัตถุ และมีการฝึกอบรมมัคคุเทศน์น้อยแก่เยาวชน เพิ่มอาชีพเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนได้อีกด้ว

 

Read more...

รวมพลคนไทยคิด ตอน “เปลี่ยนขยะเป็นเงิน"

โครงการการสร้างยุทธศาสตร์การจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เกิดขึ้นเพราะคนในชุมชนประสบปัญหามลพิษจากการเผาขยะ และเจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ นักวิจัยของ สกว. ได้ลงพื้นที่และดึงชุมชนให้ร่วมมือกันคัดแยกขยะ รีไซเคิล สร้างมูลค่าขยะจากการขาย  หรือนำมาทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ คนในชุมชนมีงานทำและมีรายได้เสริม

 

Read more...

รวมพลคนไทยคิด ตอน “แนวทางพัฒนาผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม"

ชุมชนป่าสักร่วมกับชมรมผู้สูงอายุพัฒนาโครงการแนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยให้ผู้สูงอายุเข้าไปเป็นพ่อครู แม่ครู สอนวิชาการท้องถิ่นแก่นักเรียน ผู้สูงอายุได้ทำประโยชน์ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตัวเอง อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนสองวัยอีกด้วย

 

Read more...

รวมพลคนไทยคิด ตอน “หมอหลังเขา"

เสนอเรื่องราวของหมอหนุ่มที่ย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลกับหมอชาวบ้านชาวผู้ไท โดยหมอหนุ่มได้เรียนรู้ว่าหมออย่างเขาช่วยรักษาสภาพร่างกายให้คนไข้แข็งแรง แต่หมอชาวบ้านช่วยให้ผู้ป่วยมีสภาพจิตใจดีขึ้น นำมาสู่โครงการ การศึกษาการดูแลสุขภาพของคนผู้ไทเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Read more...