ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "ช่วยวิกฤตปลาทูไทย กินตัวใหญ่เท่าฝ่ามือ"

จากสถานการณ์ปลาทูไทยในปัจจุบันที่มีจำนวนที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าถูกจับไปตั้งแต่ยังตัวเล็ก ๆ และเพื่อไม่ให้ปลาทูไทยสูญพันธ์ไปจากน่านน้ำประเทศไทย สกว. จึงให้ทุนกับ รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการทำวิจัยในโครงการ เส้นทางปลาทูไทย ช่วยให้ทราบถึงวงจรของปลาทูไทย เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ปลาทูไทยให้คงอยู่ต่อไป

 

 

 

 Related posts: