ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "เนื้อวัวพื้นเมือง"

จากการวิจัยของนักวิจัย สกว. พบว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคเนื้อวัวเฉลี่ย 5 กิโลกรัม/คน/ปี โดยพันธุ์วัวที่นิยมบริโภคได้แก่พันธุ์วัวพื้นเมือง ดังนั้น รศ.ดร.จุฑารัตน์เศรษฐกุล จึงเดินหน้าสร้างต้นแบบการผลิตเนื้อวัวแบบธรรมชาติ ตั้งแต่การเลี้ยงจนถึงการบริโภค โดยเฉพาะขั้นตอนการแพ็คเนื้อซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถแข่งขันกับตลาดบนได้ สร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร โดยอาจารย์จุฑารัตน์ได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยจากหลายสถาบันสร้างชุดความรู้กว่า 30 เรื่อง ร่วมกับ สกว.

 

 

 

 Related posts: