ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "มะละกอครั่งเนื้อเหลือง พันธุ์นี้เพื่อส้มตำ"

ปัจจุบันโรคใบจุดวงแหวนแพร่ระบาดทำให้การปลูกมะละกอน้อยลง นักวิจัยสกว.ได้วิจัยโครงการคัดเลือกมะละกอสายพันธุ์ครั่งเนื้อเหลืองเพื่อบริโภคผลดิบและทนทานต่อโรคใบจุดวงแหวนในพื้นที่มหาสารคาม โดยปรับปรุงจากมะละกอครั่งเนื้อแดง มะละกอครั่งเนื้อเหลืองให้ผลดก ทนทานต่อโรคมากกว่า ได้น้ำหนักดีขายได้ราคากว่าเดิม และที่สึคคัญเนื้อมีความกรอบมากกว่าเดิม เรียกได้ว่าเป็นมะละกอเพื่อทำส้มตำโดยเฉพาะ

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 2 ตอน "Innovative house บ้านนวัตกรรม"

ไอเดียได้จัยปีที่ 2 สัปดาห์แรกนำเสนอเรื่องบ้านนวัตกรรม หรือ innovative house ที่นำของจากงานวิจัยโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร มาใส่ความคิดสร้างสรรค์และการตลาด จนทำให้งานวิจัยทำได้และขายได้

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 1 ตอน "ไหมอีรี่"

ผ้าไหมเป็นผ้าที่โด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วโลก ไหมอีรี่เป็นไหมชนิดหนึ่งที่สกว.ให้การสนับสนุนผ่านโครงการการพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม ไหมอีรี่เป็นไหมที่กินใบสัมปะหลังเป็นอาหาร มันสัมปะหลังสามารถใช้เป็นพืชพลังงานได้จึงมีการปลูกกันมาก ชาวบ้านมันสัมปะหลังจึงใช้ใบไปเลี้ยงไหม ผลงานโครงการจึงสร้างงานสร้างรายได้ มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชุนจากไหมอีรี่ที่รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 1 ตอน "ลุ่มแม่น้ำสายบุรี"

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำสายบุรีมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำกว่า 500 ชุมชน จากเดิมที่ทรัพยากรธรรมชาติทรุดโทรม ปัจจุบันได้อาศัยการร่วมแรงร่วมใจนำความสมบูรณ์กลับมาได้ จากโครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มแม่น้ำสายบุรี ที่เริ่มต้นจากการวิจัยบริเวณลุ่มน้ำก่อน แล้วเน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมให้ชุมชนมีส่วนในการช่วยคิดช่วยบอก สร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ ผลที่ได้ชุมชนเข้มแข็ง เห็นการพัฒนาในแง่บวก ขอมีส่วนร่วมในการพัฒนา ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ ทั้งในเรื่องของน้ำและที่ดิน มีการรวมกันเป็นกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอื่นๆ หาความรู้ใหม่ๆไปเจรจากับรัฐเพื่อให้เกิดแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการทรัพยากรร่วมกัน หากโครงการในพื้นที่สายบุรีสำเร็จจะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาอื่นๆใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเอง

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 1 ตอน "ไฟฟ้าหัวใจ"

ปัญหาโรคหัวใจที่สำคัญในไทยคือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคหัวใจล้มเหลวจากการมีเหล็กสะสมมาก และผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจสูงถึง 2-4 เท่า สกว.ได้สนับสนุนการวิจัยโครงการสรีรวิทยาไฟฟ้าและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ ที่วิจัยพบว่ายาต้านเบาหวานในกลุ่ม PPARGrammaAgonist เป็นยาที่ผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจควรหลีกเลี่ยง และยาในกลุ่ม DPP-4 inhibitor เป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ลดอัตราการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง รวมไปถึงลดขนาดกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายแล้ว อีกทั้งยังค้นพบช่องทางใหม่ที่เหล็กเข้าสู่หัวใจได้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวจากการมีเหล็กสะสมมากได้อีกด้วย

Read more...