ไอเดียได้’จัย ปี 1 ตอน "วัคซีนปลานิล"

การเลี้ยงปลานิลที่แออัดมากในบ่อ ทำให้เสี่ยงที่ปลาจะเป็นโรคได้ง่าย เมื่อใช้ยาต้านจุลชีพเพื่อรักษาปลา ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีสารตกค้างในเนื้อปลา โครงการการควบคุมโรคสเตปโตรคอคโคซิสในปลานิลเพาะเลี้ยงด้วยออโตจีนัสวัคซีน ของสกว.จึงได้คิดค้นวัคซีนปลานิลโดยการแยกเชื้อจากปลานิลมาวิจัยจนเป็นวัคซีนเพื่อฉีดให้กับปลานิล ส่งผลให้มีอัตราการรอดชีวิตจากโรคมากขึ้นและไม่มีการตกค้างในเนื้อปลาอีกด้วย

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 1 ตอน "รั้วทะเล"

ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเป็นปัญหาที่สำคัญต่อประเทศ 30 ปีที่ผ่านมาพื้นที่หายไปกว่า 1 กิโลเมตรหรือเกือบ 20,000 ไร่ สกว.จึงพัฒนาโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรปราการที่บูรณาการวิทยาการด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน และได้สร้างรั้วทะเล ชื่อ ขุนสมุทรจีน 49A2 เน้นการใช้โครงสร้างให้น้อยที่สุดแต่สามารถลดกำลังคลื่นให้น้อยจนไม่กัดเซาะ ผลงานนี้ลงทุนน้อยและยังช่วยให้เกิดการสะสมของตะกอนมากขึ้นจนนำความสมบูรณ์ของท้องทะเลกลับมาอีกด้วย

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 1 ตอน "ABC แก้ปัญหา พัฒนาพื้นที่"

โครงการ ABC หรือ งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ เน้นการแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยใช้ความรู้มาผนวกกับกลไกของรัฐ ระดมความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐและคนในพื้นที่ เมื่อมีข้อมูลความรู้มาช่วยในการตัดสินใจ ตอบโจทย์ ตอบปัญหา และแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้ เรียกได้ว่า ABC เชื่อมความรู้ สู่ กลไกพัฒนาจังหวัด

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 1 ตอน "ครู LLEN"

สัปดาห์นี้นำเสนอโครงการเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน หรือ LLEN โดยให้ทุกองค์กรรวมถึงมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มาช่วยคุณครูในระดับประถมและมัธยมปรับการเรียนการสอน ประดิษฐสื่อการสอนด้วยตัวเอง ช่วยจัดหาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ลดการขาดแคลนคุณครู และจากการวัดผลพบว่าเด็กมีความสุขในการเรียน มีการวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น อีกทั้งมีผลการเรียนดีขึ้นด้วย

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 1 ตอน "ดินประดิษฐ์"

ผลิตภัณฑ์จากดินประดิษฐ์จากประเทศไทยได้รับการยอมรับจากต่างชาติว่ามีคุณภาพ ปราณีต ละเอียดละออ และเลียนแบบได้ยาก แต่ดินประดิษฐ์ที่ใช้กลับต้องนำเข้าจากต่างประเทศ สกว.จึงได้สนับสนุนให้ผลิตดินประดิษฐ์ขึ้นเอง โดยนำแป้งมันสำปะหลังมาผสมกับน้ำยางพารา วิจัยจนได้ดินประดิษฐ์ที่มีราคาถูกและมีคุณภาพมากกว่าดินประดิษฐ์ที่นำเข้า

Read more...