ไอเดียได้’จัย ปี 1 ตอน "ความมั่นคงทางอาหาร คือ ทุกอย่างเราเลือกได้"

คุณสุเมธ ปานจำลองและคณะ ได้พัฒนาโครงการกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน การทำนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกินอาหารไม่มีคุณภาพ หันไปกินแบบคนเมืองที่มีชีวิตรีบเร่ง โครงการนี้ได้รณรงค์ให้รักษาพันธุ์ข้าวท้องถิ่น เน้นการเกษตรแบบอินทรีย์ และปลูกไว้กินเองก่อนนำไปขาย เกิดตลาดอาหารสุขภาพ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ มีสุขภาพกายและใจที่ดี เกิดความมั่นคงทางอาหาร ขึ้นนั่นเอง

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 1 ตอน "ชุมชนทำวิจัย ชวนชมวิถีไทยพวน"

“กิน เที่ยว พัก รู้จักประวัติศาสตร์” เป็นคำขวัญของชาวบ้านชาวไทยพวน ที่รวมกลุ่มกันทำวิจัยเพื่อสืบสานวิถี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ โดยชุมชนได้เรียนรู้ตนเองจากการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ ผ่านโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบท ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 1 ตอน "จบปุ๊บเปิดปั๊บ"

idea-14072557-01จากปัญหาของบัณฑิตในระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นว่างงาน หรือทำงานที่ไม่ตรงกับที่เรียน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงได้พัฒนาโครงการบริหารจัดการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร โดยอ.สุภาพร สมไพบูลย์ หลักสูตรนี้ใช้หลักการสอน SDU Model เน้นให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น ทำให้นักศึกษามีความมั่นใจเมื่อจบแล้วสามารถเปิดกิจการร้านอาหารของตนเองได้ทันที

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 1 ตอน "จริยธรรมของนักการเมือง"

จากงานวิจัยเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพ 10 อาชีพได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ ครู ข้าราชการ นักกฎหมาย นักธุรกิจ นักสื่อสารมวลชน รศ.ดร.วิริยา ชิณวรรโณ ให้ความสำคัญกับอาชีพนักการเมืองเพราะมีความเกี่ยวข้องกับทั้งประเทศ โดยผลการวิจัยมองว่าประชาชนต้องช่วยกันสอดส่อง และช่วยกันสนับสนุนให้คนดีได้เป็นนักการเมือง

Read more...

ไอเดียได้’จัย ปี 1 ตอน "เกษตรกรรุ่นใหม่"

สัปดาห์นี้ไอเดียได้จัยขอนำเสนอเรื่องราวของโครงการ การจัดการอาชีวศึกษาเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพื้นที่สูง กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร โดยเกษตรกรรุ่นใหม่ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ

Read more...