วิจัยไทยคิด ตอน วิจัยน้ำเพื่อชีวิต

จากการวิจัยสถานการณ์น้ำในประเทศไทยพบว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียง 1 องศาเซลเซียส พื้นที่ในภาคอีสานจะมีแนวโน้มจะเกิดภาวะขาดแคลนน้ำ รองลงมาคือภาคกลาง นักวิจัยร่วมกับชุมชนได้นำระบบสารสนเทศเข้าไปช่วยในการบริหารจัดการน้ำ โดยเริ่มต้นด้วยการจัดทำบัญชีสระน้ำ บ่อน้ำ บ่อบาดาลและแผนที่ระบบประปาของทุกหมู่บ้าน และได้มีการวางระบบสารสนเทศในทุกอบต.ทำให้อบต.สามารถรู้สถานการณ์น้ำและสามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


 

 

 

 Related posts: