วิจัยไทยคิด ตอน เชื้อเพลิงชีวภาพ

ในปัจจุบันวิกฤตการณ์ด้านพลังงานและสิง่แวดล้อมเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังประสบ ยิ่งเชื้อเพลิงนั้นกำลังจะหมดไป จนได้มีความพยายามหาพลังงานทดแทน เช่น เชื่อเพลิงเหลวจากชีวมวล ไบโอเอทานอล ไบโอดีเซล ซึ่งเชื้อเพลิงทดแทนเหล่านี้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เราสามารถใช้รำข้าวและน้ำมันมะพร้าวในการผลิตไอโอเอทานอลและไบโอดีเซลได้ และปัจจุบันได้มีการมีการวิจัยพัฒนาผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากชีวมวลที่ใช้ทดแทนน้ำมันได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าไบโอดีเซลและไบโอเอทานอล โดยเป็นการวิจัยที่ใช้ปฏิกิริยาเคมีที่เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ชีวภาพมาเป็นน้ำตาลและเปลี่ยนน้ำตาลเหล่านี้เป็นสารประกอบคล้ายน้ำมันปิโตรเลียมซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีใกล้เคียงน้ำมันปิโตรเลียม แม้งานวิจัยนี้จะยังอยู่ในขั้นตอนวิจัย แต่ก็เป็นการวิจัยที่สามารถเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นพลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 


 

 

 

 Related posts: