มหกรรมวิชาการ สกว.: การแสดง รำกริช

ในงานมหกรรมวิชาการของสกว.ได้มีการจัดการแสดง รำกริช จากโครงการวิจัยการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการทำกริชรามัน ตำบลตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา หวังสืบทอดศิลปะการทำกริชอันเป็นอาวุธพกพาที่แสดงสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความมีอำนาจในภาคใต้ ตลอดจนมาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศใกล้เคียงมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

 

 

 

 

 

Related posts: