มหกรรมวิชาการ สกว.: การแสดงดนตรีชาติพันธุ์ “อุรักละโวจ”

ในงานมหกรรมวิชาการของสกว.ได้จัดให้มีการแสดงดนตรีชาติพันธุ์ อุรักละโวจ”  ซึ่งการแสดงดังกล่าวเป็นผลงานจากโครงการวิจัยแนวทางในการศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของชาวอุรักละโวจ บ้านสังกะอู้ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

 

 

 

 

 

Related posts: