เสวนาวิชาการ “คน ค้น คิด: วิจัยเพื่อท้องถิ่นในฐานะวิธีคิดและเครื่องมือในการพัฒนา”

ในงามมหกรรมวิชาการ สกว. ได้จัดให้มีเสวนา คน ค้น คิด วิจัยเพื่อท้องถิ่นในฐานะวิธีคิดและเครื่องมือในการพัฒนา โดยเชิญนักวิจัยชาวบ้านมาเป็นวิทยากร โดยเป็นนักวิจัยจากโครงการรูปแบบการจัดการน้ำในคลอง ต.แพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม โครงการศึกษาแนวทางและรุปแบบการจัดการศึกษา โดยกลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ การฟื้นฟูวิถีชีวิตควายทามเพื่อการพัฒนาวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำมูลตอนกลาง กรณีศึกษาต.ดอนแรด จ.สุรินทร์ โครงการศึกษาวิธีการส่งเสริมกระบวนการการทำงานของมัสยิดในการพัฒนาเยาวชนบ้านมาป จ.ปัตตานี โครงการกระบวนการรวบรวมความรู้จากป่าชุมชนโคกคาวเปรียงด้วยภาษาภาษาญัฮกุร เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดสู่ลูกหลานชาวญัฮกุร บ้านวังอ้ายโพธิ์ ต.บ้านไร่ จ.ชัยภูมิ และโครงการจัดการศึกษาฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนปกาเกอะญอ จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts:

เมนูวิชาการ