ประชุมวิชาการ เรื่อง ประชาคมอาเซียนใต้กระแสบูรพาภิวัฒน์

การจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง โอกาสและความท้าทายของไทยในประชาคมอาเซียนใต้กระแสบูรพาภิวัฒน์มีเป้าหมายที่จะเป็นเวทีหนึ่งที่เปิดพื้นที่ให้นักวิชาการ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้เข้ามาแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมพร้อมประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน เริ่มต้นด้วยการเสวนาเพื่อสำรวจความก้าวหน้าของไทย เรื่อง สถานะและการดำเนินการของไทยในกระแสบูรพาภิวัฒน์โดยตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย สัมมนา เรื่อง มายากับความเป็นจริงในประชาคมอาเซียนโดยนักวิชาการและตัวแทนภาคเอกชน สัมมนาเรื่อง การรุกและแสวงหาโอกาสของประเทศใหญ่และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อชี้ให้เห็นความเคลื่อนไหวของประเทศอื่นๆในเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related posts:

เมนูวิชาการ